L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, baghatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin. Hallelujah!

 Qawwa fid-dGHJUFIJA

Ahna nitfixklu meta naraw il-Kelma ta’ Alla tithalla fl-idejn dghajfa tad-dixxipli. L-Insara mhumiex perfetti u forsi lanqas itjeb mill-ohrajn u forsi lanqas tant koerenti. Imma dan mhux bizzejjed biex izomm il-Kelma lura, mhux bizzejjed biex iwaqqaf lil Kristu, ma jfixkilx ix-xandir tal-Kelma. Gesł ghazel lill-Appostli, biex jaghrfu jifhmu l-mizerji tal-ohrajn, filwaqt li l-ewwel nett jaccettaw taghhom. Il-Knisja mhijiex il-komunitą tal-perfetti, tat-tajbin, tas-safjin, imma tar-rikonciljati, tal-ulied.

QARI TAL-QUDDIESA TAL-HADD
Qari: Ezekjel (2: 2-5)
Salm Responsorjali:
Salm122
II Qari: Korintin (12: 7-10)
Evangelju: Mark (6: 1-6)

TALBIET TA’ INTERCESSJONI

 

Jekk tixtieq tghaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tieghek
Iktbilna hawn