Alla ta’ Sidna Gesù Kristu jdawwal l-ghajnejn ta’ qalbna biex naghrfu x’inhi t-tama tas-sejha taghna.

Ghaqda shiha

Fost dawk li jemmnu ma jezisti hadd li jahdem wahdu, il-kredibbiltà kollha tax-xandir tinsab fl-isfida tal-bini tal-komunità. Gesù jaghmlilna mhatra li nghixu flimkien ghall-imhabba tal-Vangelu. ’Il fuq mis-simpatiji u mill-karattri, Gesù jistedinna mmorru ghall-essenzjal, ma niqfux fuq il-qoxra. Meta ninghaqdu nkunu qed inqieghdu limitu ghad-dellijiet li hemm f’kull wiehed minna: bla ma jnehhihom, id-dawl li jgibilna l-Vangelu jdawwalna, u b’hekk jaghmilna dawl ghal xulxin.

QARI TAL-QUDDIESA TAL-HADD
Qari: Ghamos (7: 12-15)
Salm Responsorjali:
Salm84
II Qari: Efesin (1: 3-14)
Evangelju: Mark (6: 7-13)

TALBIET TA’ INTERCESSJONI

 

Jekk tixtieq tghaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tieghek
Iktbilna hawn