TALBIET TA’ INTERCESSJONI

Huti gheziez, nitolbu lil Alla, Missier taghna lkoll, biex jaghmel minna habbara tal-messagg ta’ ferh tal-Evangelju.

Ghall-ministri tal-Knisja, biex jilqghu fihom u jimmeditaw il-Kelma ta’ Alla halli jxandruha bl-ezempju tal-hajja u bil-predikazzjoni. Nitolbu...

Ghall-bnedmin li jfixklu s-Saltna ta’ Alla, biex jikkonvertu bil-qawwa tal-Kelma li tirfed il-qlub. Nitolbu...

Ghaz-zghazagh biex iqieghdu lil Kristu fic-centru ta’ hajjithom. Nitolbu...

 Ghalina lkoll, biex nghixu s-sejha taghna li nkunu profeti fost hutna. Nitolbu...

Missier hanin, aghtina l-imhabba li uriena Kristu ibnek meta gie jirrivela l-misteru tieghek u jaghtina dinjità lil kull bniedem, biex ahna nxandruh lil hutna bil-fidi u bl-ghemil taghna. Bi Kristu Sidna. Ammen.