Il-Papa Benedittu XVI habbar li is-sena 2012 -2013 sa tkun iddedikata lill-fidi. Ghaldaqstant hsibna li nitkellmu fuq il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika biex kulhadd ikun jaf dak li tghid il-Knisja u kif nistghu nghixu ahjar id-don tal-fidi f’hajjitna. P. Alfred Calleja OFMConv., Ministru Provincal, sa jaghtina dan it-taghlim u jghinna naghmlu dawn ir-riflessjonijiet.

27. Nemmen fil-hajja ta' dejjem
26. Nemmen fil-qawma mill-imwiet
25. Nemmen fil-mahfra tad-dnubiet
24. Gesu tela' fis-smewwiet u ghandu jigi biex jaghmel haqq mill-hajjin u mill-mejtin (II)
23. Gesu tela' fis-smewwiet u ghandu jigi biex jaghmel haqq mill-hajjin u mill-mejtin (I)
22. Gesu Kristu nizel fil-limbu (II)
21. Gesu Kristu nizel fil-limbu (I)
20. Sallbuh ghalina, miet u difnuh (II)
19. Sallbuh ghalina, miet u difnuh (I)
18. Il-waqgha: "Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja" (II)
17. Il-waqgha: "Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja" (I)
16. L-Angli hlejjaq spiritwali (II)
15. L-Angli hlejjaq spiritwali (I)
14. Twieled minn Marija Vergni (II)
13. Twieled minn Marija Vergni (I)
12. Nemmen fl-Ispirtu s-Santu
11. Jiena nemmen f'Alla l-Missier li jista' kollox li halaq is-sema u l-art
10. Kif titwassal ir-Rivelazzjoni ta' Alla (II)
09. Kif titwassal ir-Rivelazzjoni ta' Alla (I)
08. Ir-Rivelazzjoni ta' Alla
07. Il-bniedem jista' jasal biex ikun jaf 'l Alla
06. Ix-Xirka tal-Qaddisin
05. Nemmen fil-Knisja Mqadda Kattolka (II)
04. Nemmen fil-Knisja Mqadda Kattolka (I)
03. Nemmen f'Ges Kristu Ibnu wiehed Sidna
02. Jiena nemmen f'Alla wiehed
01. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika
___________________________________________________________________________

Jekk tixtieq tghaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tieghek
Iktbilna hawn