Int, tfajjel, tissejjah profeta tal-Gholi, ghax tmur qabel il-Mulej biex thejjilu triqatu. Hallelujah.
Il-profeta

Gwanni profeta kbir, qawwi f’kelmtu u kliemu niggiez. Gwanni, il-bniedem tas-sawm u l-penitenza! Kemm hemm veritą fik, o Gwanni l-kbir, li ma hallejtx il-hegga tigri bik, li ma lghabthiex tal-Messija, imma bqajt f’postok u chadt ghal kull glorja? U kemm hassejtek wahdek fl-ahhar prova – dik definittiva – meta fid-dalma ta’ cella staqsejt lilek innifsek jekk kienx Gesł tabilhaqq il-Messija jew jekk int kontx mort zmerc? Kbir inti Gwanni, profeta kbir li qanqalt l-ammirazzjoni ta’ Alla!

 
QARI TAL-VGILI:

I Qari:

Geremija (1: 4-12)
Salm Responsorjali: Salm 70
II Qari:
San Pietru (1: 8-12)
Evangelju:
Luqa (1: 5-17)
QARI TAL-JUM:

I Qari:

Isaija (49: 1-6)
Salm Responsorjali:
Salm 138
II Qari:
Atti tal-Apostli (13: 22-26)

Evangelju:
Luqa (1: 57-66.80)

 

Jekk tixtieq tghaddi xi kumment jew twassal l-opinjoni tieghek
Iktbilna hawn