Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Il-Qdusija ta' Papa Wojtyla

Awtur
: Andrea Riccardi
2014
Prezz: €9,00

Mhux faċli tikkanonizza Papa kontemporanju, anki minħabba l-kumplessità tal-istorja tiegħu u tal-implikazzjonijiet taddeċiżjonijiet li ħa. Ġwanni Pawlu II min-naħa tiegħu kellu ħajja kumplessa u pontifikat twil. X’wassal lill-Knisja ta’ Ratzinger u ta’ Bergoglio biex tieħu deċiżjoni fi żmien daqshekk qasir? Forsi dan it-tip ta’ deċiżjoni trid turi li Ġwanni Pawlu II kien Papa differenti għall-aħħar mill-predeċessuri tiegħu? F’din il-kitba għaqlija Andrea Riccardi jwieġeb dawn il-mistoqsijiet u jgħarbel l-għoqiedi u l-ġrajjiet li wasslu għall-kanonizzazzjoni ta’ Karol Wojtyła.Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Qumu, ejjew immorru!

Awtur
: Gwanni Pawlu II
2014
Prezz: €5,50

Noffri dan il-ktieb bħala sinjal ta’ mħabba lil ħuti l-Isqfijiet u lill-Poplu kollu ta’ Alla. Jalla jservi ta’ għajnuna għal dawk kollha li jixtiequ jitgħallmu dwar il-kobor tal-ministeru tal-isqfijiet, dwar id-diffikultajiet li l-isqfijiet jiltaqgħu magħhom, u wkoll dwar il-ferħ li jġarrbu ta’ kuljum fit-twettiq tal-ministeru tagħhom. Jiena nistieden lil kulħadd joffri miegħi "Te Deum" ta’ tifħir u radd il-ħajr. B’ħarsitna mitfugħa dejjem fuq Kristu, u msaħħin b’tama li żgur ma tqarraqx bina, ejjew nimxu ’l quddiem flimkien fit-toroq tal-millennju l-ġdid: "Qumu, ejjew immorru!"

 

Jien mieg
ħek dejjem
Awtur
: Colin Sammut
2014
Prezz: €0,50


Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta’ Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan miktuba fuq meditazzjonijiet tas-seba’ kelmiet ta’ Ġesù fuq is-salib minn Patri Colin Sammut, Franġiskan Konventwal.
 
Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Il-Kerigma
Awtur
: Kiko Arguello
2013
Prezz: €10.00

San Pawl jgħid: “Alla għġu jsalva lil min jemmen bil-bluha tal-predikazzjoni (kerigma)” (1Kor 1,21). Nistgħ kieku nsaqsu lilna nfusna liema predikazzjoni ssalvana. X’inhi l-Kerigma?

Preżntazzjoni tal-Kard. Antonio Cañzares Llovera Kumment tal-Kard. Christoph Schöborn.

3 mill-bejgħ ta’ kull ktieb immorru għal Fondazione Famiglie di Nazaret.Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb

Dan hu l-
Ġudajiżmu
Awtur
: Marcello Ghirlando
2013
Prezz: €
7.50

L-iskop ta’ dan il-ktieb huwa li jdaħħal lill-qarrej fid-dinja tal-Ġudajiżmu. Bih tingħata tweġiba għal diversi mistoqsijiet: X’inhu l-Ġudajiżmu? Meta twieled? Kif żviluppa? Min huma l-Lhud?  X’jemmnu? Kif igħixu? Liema huma l-espressjonijiet l-aktar karatteristiċi ta’ min iħaddan u jgħix il-Ġudajiżmu? Nota fuq l-awtur - Patri Marcello Ghirlando OFM huwa Professur tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta fid-dipartament tal-Kotba Mqaddsa u ilu għaxar snin jgħallem unit ta’ studju dwar il-Ġudajiżmu.


 

Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Lumen Fidei
Awtur: Papa Frangisku
2013
Prezz: €
2.30

Is-Sena tal-Fidi li bdiet fil-11 ta’ Ottubru 2012 dalwaqt tasal fi tmiemha. Nhar is-Solennità ta’ Kristu Re, fl-24 ta’ Novembru li ġej, jinżel is-siparju fuq din is-sena ta’ grazzja li l-Mulej għoġbu jagħtina. Kienet sena mimlija avvenimenti fil-Knisja, bl-akbar ġrajja tkun ir-riżenja tal-Papa Benedittu XVI u l-għażla tal-Papa Franġisku. Nibqgħu grati għas-servizz umli u għaref li bih Benedittu XVI qeda l-Poplu ta’ Alla. Niżżuħajr lil Alla għal dawn l-ewwel xhur tal-missjoni Petrina tal-Papa Franġisku, xhur li kienu mimlijin b’ġesti straordinarji li ħallew ħafna ġid u li minnhom infushom kienu strumenti ta’ evanġelizzazzjoni. Fost dawn ir-rigali li l-Mulej għoġbu jżejjinna bihom, insemmu l-ewwel enċiklika tal-Papa Franġisku, bl-isem Lumen Fidei (Id-Dawl tal-Fidi), u li ġġib id-data tad-29 ta’ Ġunju 2013. Issa f'idejna b'ilsienna wkoll!

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb

Papa Franġisku
il-ħajja u l-isfidi

Awtur: Saverio Gaeta
2013
Prezz: €
8.00

Fi ftit minuti, permezz ta' ġesti u kliem sempliċi, Papa Franġisk seraq il-qlub ta・ kulħadd mill-gallerija fi Pjazza San Pietru. Jorge Mario Bergoglio huwa l-ewwel Papa mill-Amerka t'Isfel: bin immigranti Taljani ta' oriġni umli, Ġizwita, Isqof ta' Buenos Aires fl-Arġentina. Magħruf għall-ħajja sempliċi tiegħu, għall-karattru soċjevoli u għall-attenzjoni partikulari tal-problemi soċjali, Papa Franġisku għażel isem li jinsemgħa bħala programm għall-pontifikat tiegħu. Il-Bijografija ta' Saverio Gaeta, turi f'lingwaġġ sempliċi u mexxej l-istadji tal-ħajja ta・ Bergoglio sal-・Habemus Papam' u l-ewwel ġesti u kliem simboliċi u qawwija tiegħu. Il-Ktieb jippreżenta wkoll ġabra tal-isfidi ewlenija li l-Papa għandu quddiemu: l-iskandli, ir-riforma tal-Kurja, il-kwistjoni morali u l-evanġelizzazzjoni l-ġdida.

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Santa Liena Imperatrici Awgusta
Awtur: Albert M. Sammut
2013
Prezz: €
2.00

Fil-Ħadd tal-Festa ta’ Sant’Elena f’Birkirkara ħafna nies, wara l-purċissjoni ta’ filgħodu, jinġabru bi ħġarhom fil-knisja biex jiċċelebraw il-quddiesa solenni li fiha jkun hemm il-paniġierku famuż tal-festa. P. Albert f’Awwissu 2012 għamel dan il-paniġierku li qed jiġi ppubblikat b’introduzzjoni tal-istess awtur.


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Frangisku
Trad: Paul Darmanin
2013
Prezz: €
1.00

Ktejjeb żgħir ta’ 16 paġna biex issir taf il-Papa li ġie "minn tarf id-dinja." Bijografija ċkejkna, anedotti u ġrajjiet biex juru l-mixja l-ġdida tal-Isqof ta’ Ruma: "Mixja ta’ fratellanza, ta’ mħabba, ta’ fiduċja bejnietna." Ritratti bil-kulur tal-elezzjoni u ritratti storiċi li juru l-oriġni, il-familja u l-impenn pastorali ta’ Papa Franġisku, Jorge Mario Bergoglio.

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Xewqet qalbi
Awtur: Ronnie Gauci
2013
Prezz: €
3.50

Wara s-suċċess tal-ewwel ktieb tiegħu FWAR TAL-QALB, Ronnie Gauci jipproponi ktieb ieħor mimli talb u meditazzjonijiet li jgħinu kemm lill-individwu fit-talb personali kif ukoll lill-animaturi f’adorazzjonijiet u talb ieħor komunitarju. Ktieb prattiku u maqsum f’sezzjonijiet għal kumdità ta’ min jużah.

Exploring the Spirit of Assisi
Awtur: Maximilian Mizzi
2013
Prezz: €22.00

In his insight on dialogue with those of other faiths and ideologies, he highly appraised the infinite richness of interpersonal relationships, which constitute the identity of the person in the light of Franciscan spirituality which places “God most high” in the centre. After his return from his travels abroad he often told me, with great enthusiasm, “With God’s help I could speak about Jesus and Saint Francis of Assisi to persons in places unthought of.” He was happy and in him one could see his wish to offer to the international community a transcendent vision of life and social relationships, underlining particularly the dignity of the person and its fundamental rights, putting religious freedom in the first place. (from the presentaion of the book)

Id-Djarju
Awtriċi: Santa Bakhita
2013
Prezz: €4.00

“Nitlaq qajl qajl lejn il-ħajja ta' dejjem ... nitlaq b’żewġ bagalji: waħda mimlija bid-dnubiet, u l-oħra, tqila wisq iżjed, mimlija bil-merti ta’ Ġesù Kristu. Meta nidher quddiem Alla l-imbierek, il-bagalja l-kerha tiegħi tinħeba bil-merti tal-Madonna, imbagħad niftaħ l-oħra u nippreżenta l-merti ta’ Ġesù Kristu u ngħid lill-Missier: “Ara, iġġudika dak li qed tara.” Jiena ċerta li m’iniex sa nkun imkeċċija! Mela ndur fuq San Pietru u ngħidlu: Tista’ tagħlaq il-bieb, għaliex sa nibqa’ hawn.” (mid-daħla tal-ktieb)

Ġesù ta' Nażaret
Il-Grajjiet ta' Tfulit Ġesù

Awtur: Papa Benedittu XVI
2013
Prezz: €16.00

Il-kliem ta’ Ġesù huwa dejjem akbar milli nistgħu nifhmu aħna. Dejjem jaqbeż il-limiti tal-intelliġenza tagħna. Wieħed jifhimha li aħna dejjem infittxu li nċekknuh, li nilwuh għall-qjies tagħna. Biex wieħed jinterpretah tajjeb jeħtieġ l-umiltà... Hu jafdalna ħwejjeġ kbar. Li temmen ifisser tmil quddiem dan il-kobor u bil-mod il-mod tikber fih. (mid-daħla tal-ktieb Papa Benedittu)


Pater Ave Gloria
Kummenti Spiritwali

Awtur: Bruno Forte
2013
Prezz: €4.50

Il-Missierna, is-Sliema u l-Glorja huma l-aktar talbiet maħbuba li l-Insara sikwit itennuhom. Il-kumment qasir teoloġiku-spiritwali għal dawn it-talbiet irrid jgħin lil min jemmen ikollu dejjem aktar għarfien tal-kontenut tal-fidi, imfissra b’dak il-kliem, u tal-esperjenza ta’ Alla l-ħaj, li dan il-kliem jurina.


Ilum ngħix il-QUDDIESA
2012
Prezz: €4.50

Dan il-messal ifakkrek fil-kliem u l-ġesti li l-Insara jagħmlu meta jkunu miġbura fl-isem ta’ Ġesù. Anki inti mistieden jew mistiedna titgħallimhom biex tkun tista’ tgħix dejjem aktar fil-fond il-misteru tal-quddiesa.
Il-quddiesa tissejjaħ “Ewkaristija” li tfisser “tgħid grazzi” lil Ġesù għad-doni kollha tiegħu. Meta bil-mod il-mod titgħallem il-kliem u l-ġesti tal-quddiesa tiskopri kemm huwa sabiħ u tajjeb li tirringrazzja lill-Mulej flimkien ma’ ħutek.
Waqt il-quddiesa l-Insara jitgħallmu mingħand Ġesù jgħixu bħala wlied tal-Missier. Li tgħix fl-istess dar, tkanta, tisma’, twieġeb ilkoll flimkien, taqsam il-ħobż u tixrob l-inbid huma l-ġesti tal-aħwa. Bħala iben/bint ta’ Alla anki int tiġi ħu dawk
 dak li huma ħdejk jew oħthom.

Il-ġmiel tal-fidi tagħna
Vol.II
Awtur: Hector Scerri

2012
Prezz: €6.00

Nistqarr li f’ċertu sens wieħed mill-isbaħ passaġġi li sibt f’dan il-ktieb huwa fejn l-awtur bi lsien maħlul jitkellem minn qalbu dwar Ommu l-Knisja: “Din hija l-Knisja ta’ Kristu. Din hija l-Knisja li nħobb. Innamrajt magħha għax hi bħal pulmun għas-soċjetà. Pulmun li jagħti nifs ġdid, frisk u mimli ħajja… Innamrajt magħha meta rajtha tifraħ u meta rajtha tibki ma’ wliedha, tħoss il-polz tas-suċċessi u tal-għomma tagħhom. Innamrajt magħha meta rajtha tinsatar għax mhedda u meta – ħielsa minn kull xkiel – ilmaħtha ħierġa fil-beraħ u timla mnifsejha b’żiffa ta’ libertà ġdida.” Il-fidi tagħna mhijiex biss waħda personali imma wkoll “ekkleżjali”, fis-sens li aħna nemmnu dak li tgħallem il-Knisja. Dan il-ktieb huwa rigal sabiħ li qed jaslilna f’din is-Sena tal-Fidi. (Mill-prezentazzjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech)

    
Lewwen
It-Talb tieghek
Il-Kmandamenti u l-Beatitudnijiet
Is-Sagramenti
Il-Quddiesa

2012
Prezz: €1.00 il-wiehed (set €3.50)                           

Set ta' erba' kotba biex it-tfal ilewwnu waqt li ikunu qed jitghallmu s-sagramenti, l-kmandamenti u l-beatitudnijiet, talb popolari kif ukoll il-quddiesa.

 Omm il-hniena
Awtur: Marie-Paul Farran
2012
Prezz: €5.00

Ktieb utli, attraenti u prattiku għal matul ix-xahar ta’ Mejju: ix-xahar tal-Madonna. Fih silta mill-Iskrittura, kumment u talba għal kull jum. Kollox huwa llustrat bi tpinġijiet ta’ ikoni stupendi mpittra mis-soru Marie-Paul Farran.


REBAĦ IL-PREMJU NAZZJONALI
TAL-KTIEB 2012

Kristoterapija
Awtur: Elija Vella
2012
Prezz: €6.00

Ktieb interessanti ieħor ta’ Patri Elija Vella, Franġiskan Konventwal, dwar il-fejqan interjuri u kif wieħed jikseb il-fejqan spiritwali tiegħu permezz ta’ Kristu il-Fejjieq.

L-Isbah kelmiet ta' mhabba
Awtur: William Bartolo
2012
Prezz: €0.35


Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta’ Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan miktuba fuq meditazzjonijiet tas-seba’ kelmiet ta’ Ġesù fuq is-salib minn Patri William Bartolo, Franġiskan Konventwal.

Fwar tal-Qalb
Awtur: Ronnie Gauci
2012
Prezz: €
3.50

K
ieku xi hadd kellu jistaqsini x’inhu t-talb? X’jigifieri titlob? Fil-qosor nghidlu li t-talb huwa: "Fwar tal-qalb". Bhalma borma fuq in-nar meta tiftah taghli jibda hiereg il-fwar minnha, hekk ukoll meta l-qalb taghna timtela bil-prezenza t’Alla johrog minnha l-fwar qaddis li nsejhulu TALB.
Ktieb b’qjies komdu u prattiku ghall-uzu personali jew komunitarju, b’talb, riflessjonijiet ghall-adorazzjonijiet ewkaristici u meditazzjonijiet ohra. Hija l-ewwel pubblikazzjoni ta’ Ronnie Gauci minn Hal Gharghur.
Id-Damaxxena ta' Malta u L-Ikona ta' Omm Alla ta' Damasku
Awturi: Walter Lobina & Charlo Camilleri  
2011                                                          
Prezz: €
1.00 u 8.00                                           

Religjon u Hajja kompla jippubblika dwar l-ikoni. Din id-darba dwar ikona tant ghal qalb taghna: dik tad-Damaxxena li tinsab fil-Knisja ta’ Griegi, il-Belt. Ktieb sabih bil-kulur jitratta din l-ikona f’zewg partijiet: l-istorja u l-ispirtwalità min-naha u l-analizi biblika u artistika minn ohra. L-awturi, P. Charlo Camilleri, Karmelitan u Dun Walter Lobina, tas-Società San Paolo, bi stil mexxej u mirqum jaghtuna kwadru shiha ta’ din l-ikona ghaziza. Gie imbaghad ippubblikat librett ckejken dwar l-istess ikona li qed jitqassam b’xejn minn Emmaus ma’ kull ikona tad-Damaxxena li tinxtara.Gesù ta' Nazaret
Awtur: Joseph Ratzinger Benedittu XVI
2011
Prezz: €
20.00

L
-ewwel li niltaqgħu mal-kliem u ġrajjiet deċiżivi fil-ħajja ta’ Ġesù. Ippruvajt inżomm ruħi barra mill-kwistjonijiet dwar il-ħafna dettalji possibbli, u nittratta biss il-kliem u l-għemejjel essenzjali — immexxi mill-ermenewtika tal-fidi, imma fl-istess ħin fir-risponsabbiltà tar-raġuni storika li tinsab neċessarjament fil-fidi nfisha. Anki jekk tibqa’ dejjem naturalment diskussjoni dwar dettalji, nittama li ngħatajt bħala rigal li nersaq lejn il-figura ta’ Sidna, li tista’ tkun ta’ għajnuna għall-qarrejja li jridu jiltaqgħu ma’ Ġesù u jemmnu fih. Wara li għidt li l-għan fundamentali tal-ktieb hu li nifhmu kliem u għemil il-figura ta’ Ġesù, huwa ċar li l-istejjer ta’ tfulitu ma jistgħux jagħmlu sehem mill-intenzjoni ta’ dan il-ktieb. Imma nipprova li nżomm kelmti fil-wegħda li kont għamilt (ara vol I, paġ. 19) li noħroġ faxxiklu dwar dan jekk jibqagħli saħħa biex nagħmlu.

(mid-dahla tal-Papa Benedittu XVI)
MEMORJA U IDENTITÀ
Awtur: Gwanni Pawlu II
p.172
Prezz: € 9.00

Memorja u Identita tal-Papa Gwanni Pawlu II. Presentazzjoni tal-E.T. Eddie Fenech Adami, President Emeritus, u dahla tal-Papa Benedittu XVI.

Dan il-ktieb joffri riflessjonijiet tal-Papa Gwanni Pawlu II fuq xi esperjenzi fundamentali tal-hajja tieghu. Din hija bicca xoghol li taghti harsa hafifa lejn il-bijografija gewwiena tieghu. It-tema "Ewropa" hija fil-qofol tal-hsieb tal-Papa. Wara r-riflessjonijiet tieghu fuq l-imhabba lejn art twelidu bl-identità kulturali taghha, huwa jghaddi biex jiddeskrivi kif l-Ewropa hija frott tal-firxa tal-Kristjanezmu fost id-diversi popli taghha b’kulturi diversi minn xulxin izda b’patrimonju ta’ valuri komuni mehudin mill-Vangelu
Gwanni Pawlu II
Il-bijografija
Awturi: Andrea Riccardi

P. 576 + 16 (insert bil-kulur)
Prezz: €26.00

Il-bijografija tal-Papa Gwanni Pawlu II ta’ Andrea Riccardi. "Biex wiehed jikteb il-grajja ta’ Karol Wojtyła, twila u artikolata, mimlija sew b’fatti rilevanti fuq diversi xenarji, hemm bzonn fuq kollox mhux ta’ "xjenza" (tant arkivji ghadhom lanqas biss fethu), u mhux biss kapacità ta’ interpretazzjoni jew rakkontar, imma wkoll dahla sewwa fil-kultura u l-accenti gewwiena tal-persunagg, kif ukoll gharfien tal-energiji spiritwali minnu moghtija l-hajja. Hassjet ir-responsabbiltà u l-ferh li nikteb dan il-ktieb minhabba l-kobor u s-sinifikat tal-figura ta’ Gwanni Pawlu II. Ma ktibtux biex inhalli monument daqskemm biex nifhem, biex nersaq lejn dan il-persunagg u zmienu u biex nifhem ukoll ftit aktar l-istorja tal-epoka taghna." (Mid-dahla tal-awtur)
 
Il-vgili tal-Ghid f'San Pietru
Is-Sebgha u Ghoxrin omelija tal-Papa waqt il-vgili ta' Sibt il-Ghid
Awturi: Beatu Gwanni Pawlu II
Traduzzjoni: Fabian Mangion

P. 125
Price: €6.50
  

Il-Vgili tal-Ghid hija stedina ghall-ferh; ahna lkoll ghandna biex nifirhu. Id-dawl tal-Qawmien ta’ Gesù mill-imwiet qieghed idawwal bil-glorja tieghu d-dlam tad-dinja; u hekk qieghed jinghata lill-umanità kollha bidu ta’ jum gdid.
Permezz tas-simboli tan-nar, tad-dawl u tal-ilma, il-liturgija solenni ta’ dan il-Lejl qaddis tghinna naghrfu il-grajjiet kbar tal-istorja tas-salvazzjoni taghna.
Il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet hija r-rebha tal-hajja fuq il-mewt, tal-imhabba fuq il-mibgheda; il-qawmien ta’ Kristu huwa l-bazi u l-pern tal-harsien taghna.

Mill-Prezentazzjoni ta' Guzeppi Mercieca Arcisqof Emeritus ta' Malta

 

TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Ibghat cheque ta’ 7.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
ara l-video

Dawl id-Dinja
P. 222
Price: €10.00
 

Hareg bil-Malti l-ktieb bl-intervista li ghamel Peter Seewald lill-Papa Benedittu XVI. Din l-intervista kienet l-ewwel wahda tax-xorta taghha li qatt saret. L-intervistatur staqsieh fuq hafna hwejjeg u hafna aspetti tal-hajja, fuq problemi li qed jolqtu lill-Knisja partikolarment u lid-dinja generalment, kif ukoll fuq il-hajja privata tieghu. Papa Benedittu juri kemm ghandu dehra wiesgha u fonda tal-Knisja fil-kontinenti kollha tad-dinja kif ukoll ta’ kwistjonijiet li ghandhom x’jaqsmu mal-gvernijiet tal-istati u sahansitra dwar l-ekologija dinjija. Il-mistoqsijiet sarulu fuq hwejjeg li jaharqu, li bil-kemm wiehed ikun irid isemmihom, ahseb u ara li jistaqsihom lill-Papa. Fil-hames snin tal-pontifikat tieghu l-Papa jislet kwadru tax-xoghol li ghamel u ta’ dak li ghandu f’rasu li ghad irid isir. Hu jaghti twegibiet u soluzzjonijiet ghal problemi li jekk wiehed jiehu l-parir tieghu, m’ghandux ghax jahsibha jekk hux sejjer hazin jew le. L-impressjoni li wiehed jiehu meta jaqra dan il-ktieb hija li jara kemm il-Papa ghandu l-polz tad-dinja f’idejh, u kemm jaf jaghti l-medicina tajba ghall-fejqan fejn dan jehtieg.
TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Ibghat cheque ta’ 11.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611


Gwanni Pawlu II - Beatu
Size: 10x15cm
Pages: 16
Illustrated
Price: €1.50

A new title from RELIGJON U HAJJA has just been released. It is the first publication that the publishing house will be issuing in occasion of the Beatification of Pope John Paul II on May 1st. The attached title is a very attractive booklet in full colour about the life, thought and charism of this great Pope who changed the history of the world.
 ara l-video
Serhan il-mohh u l-qalb
Awturi: Arthur Cutajar
2011
p.75
Prezz: €4.50

Fir-relazzjoni taghna ma’ Alla hafna huma d-dubji u l-mistoqsijiet li naghmlu ta’ sikwit. F’dan il-ktieb P. Arthur Cutajar OFMConv ipprova jwiegeb ghal hafna thewdin li jkollna f’mohhna u qalbna u li hafna drabi jista’ jibblukana f’din il-mixja. Ipprova b’mod semplici jiccara u jitfa’ dawl fuq dawk it-tentufiet li jtellfuna milli nintelqu b’mohh u qalb mistrieha bhal tarbija f’hogor ommha. Jalla dan il-ktieb iservina biex dejjem niccaraw aktar l-avventura sabiha mal-Mulej!TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque ta’
€ 5.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Il-Gmiel tal-Fidi Taghna
Awturi: Hector Scerri
2010
p.116
Prezz: €6.00


"Il-ktieb Il-Gmiel tal-Fidi Taghna ghandu jkun ktieb ta’ utilità, anki fil-mument storiku li ghaddejja minnu l-Knisja fil-kuntest tas-soçjetà li qeghdin nghixu fiha. Fil-ktieb, wiehed ghandu jsib taghlim li juri l-mod kif il-Knisja Kattolika, immexxija mill-Ispirtu s-Santu, tul iz-zmien spjegatilna kif irridu nifhmu dak li hemm fir-Rivelazzjoni u fil-Kelma ta’ Alla. Dan jghinna biex napprezzaw iktar id-don kbir li hija l-Kelma ta’ Alla li biha Alla l-Missier dahhalna fil-Misteri kbar tieghu. F’dinja pluralistika li qeghdin nghixu fiha, fejn nisimghu kull xorta ta’ messaggi, dan huwa necessarju biex inkunu lesti naghzlu mill-messaggi differenti li nisimghu. Jaghtina cans li nqabblu dak li nisimghu ma’ dak li tgh˙allimna u nafu fuq it-taghlim tal-Knisja Kattolika. Jiena nawgura li dan il-ktieb ihalli ˙hafna gid fil-Poplu taghna f’dawn il-gzejjer." L-Arcisqof Pawl Cremona O.P.
 

 


Fixkiltni Mulej!
Awturi: Elija Vella
2010
p.158
Prezz: €5.75


Illum nafu kemm m’ghandna hin ghal xejn. Kultant tigina bi tqila naqraw artikli twal u izjed u izjed kotba. U forsi hafna nies, kotba ta’ din l-ghamla, jaslu izjed malajr biex jaqrawhom. Jerga’, kultant nimmaginaw li biex tkun spiritwali, trid tkun persuna b’geddumek twil sal-art. Ghall-kuntrarju, jien dejjem nimmagina ’l Gesù jghid xi cajta lill-Appostli u hu stess ifaqqa’ xi dahka. Ghaliex le? Ma nahsibx li kien dejjem bil-geddum. Hu qalilna li gie biex igibilna l-ferh, u ferh bil-kotra. Hu ghalhekk li fl-istejjer tieghi nipprova nkun xi ftit umoristiku. U meta dan il-ktieb jigi f’idejk, nittama li jsehhli ngieghel lilek ukoll iccarrat ftit halqek. Naturalment... mat-tbissima li nipprova nisraq minghandek, hallini mbaghad nitimghek l-ikel bnin tal-Vangelu.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 7.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

Paul's Churches and Chapels on Malta & Gozo
Il-Knejjes u l-Kappelli ta' San Pawl f'Malta u Ghawdex
Awturi: Victor Mallia-Milanes
2010
p.153 +
16 page colour insert
Prezz: €13.00

Dan ix-xoghol huwa maqsum fi tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima tixhet dawl biex taghti stampa cara ta’ kuntest wiesa’ bit-tama li tghin lil dak li jkun jifhem ahjar l-esperjenza Pawlina u t-tradizzjonijiet u l-manifestazzjonijiet taghha f’Malta u Ghawdex. It-tieni taqsima tevalwa u tanalizza l-knejjes iddedikati lil xi episodju partikulari fil-hajja erojka ta’ San Pawl. It-tielet taqsima taghmel l-istess izda b’enfasi fuq il-kappelli.
Il-ktieb ghandu pre
z
entazzjoni ta’ Mons. Alfred Xuereb, mis-Segretarjat Partikulari tal-Q.T. il-Papa Benedittu XVI u qed ikun ippublikat fl-okkazjoni tal-1950 sena mill-mi[ja ta’ San Pawl f’Malta.
  


Fl-ahhar qed narak!

Gwida spiritwali ghal relazzjoni aktar intima ma’ Alla
Awturi: Arthur Cutajar
2010
p.56
Prezz: €4.00

Dan il-ktejjeb ghandu l-iskop li jiggwida b’mod semplici lil kull persuna f’kull mixja li tkun tinsab fiha lejn relazzjoni aktar intima ma’ Alla. Tajjeb li dan it-tip ta’ qari jkun maghqud mad-dimensjonijiet l-ohra tal-bniedem, jigifieri jrid jimxi id f’id ma’ dik l-ghajnuna li x-xjenza toffrilna. Barra minn hekk, il-kliem spiritwali ma jridx jitqies bhala lingwagg astratt, izda tajjeb li nkunu kapaci niskopru f’dan il-kliem bazi skritturistika, teologika, liturgika u kateketika soda u ortodossa. Dan il-ktejjeb jista’ jintuza fi gruppi fejn ikunu diskussi l-kapitli wiehed wara l-iehor biex jghinuna naghmlu dan il-vjagg gewwieni. Dan il-vjagg ghalhekk jista’ jsir mhux biss fuq livell personali izda anki komunitarju, fi grupp. Alla huwa esperjenza u avventura! Il-vjagg it-tajjeb!TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 5.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 I
sma', Binti
Sussidju ghall-Visti tas-Seba' Santamarijiet

Awturi: Charlò Camilleri
2010
p.28
Prezz: €1.20
ISBN:  978-99909-94-79-39

Fl-14 ta’ Awwissu, lejlet l-Assunta, kienu jsiru l-visti tas-Seba’ Santmarijiet. Drawwa hekk sabiha li hija hasra li llum kwazi nqatghet ghal kollox minn fostna. Il-Knejjes fejn kienu jsiru dawn il-visti huma dawk is-sitta tradizzjonali: Il-Gudja, Il-Qrendi, l-Imqabba, Hal Ghaxaq, H’Attard u l-Mosta, ghax hemm min jghid li s-seba’ wahda hija l-Knisja Katidrali ta’ Ghawdex. Hemm imbaghad min izomm li s-seba’ wahda hija dik ta’ Had-Dingli. P. Charlò Camilleri, Karmelitan, qed jitilqilna f’idejna mill-gdid din id-drawwa tant sabiha li biha naghtu qima lil Ommna Marija fil-gurnata tat-Tlugh taghha fis-Sema.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 2.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 
 


Inhalli lill-Mulej jigi jzurni

Awturi: Ray Francalanza
2010
p.16
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-91-5

Sahra ta' talb fil-lejl qaddis ta' Hamis ix-Xirka

Riflessjonijiet ghall-adorazzjonijiet u il-visti ta' Hamis ix-Xirka u ghal zmien ir-Randan


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 0.65 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611

 


L-Ahhar Cena fil-Lateran
Is-Sebgha u Ghoxrin omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa ‘In Cena Domini’

2010
p.128
Prezz: €6.50
ISBN:  978-99909-47-90-8

Dawn is-27 omelija, ippritkati nhar Hamis ix-Xirka lill-Insara migbura fil-Bazilika ta’ San Gwann Lateran, f’Ruma, huma ghajn ta’ ghajnuna biex fl-Ewkarstija niskopru dejjem aktar ir-rikkezza tal-imhabba ta’ Alla u nghixu dejjem ta’ veri wlied mahbuba tieghu. Mill-Ewkaristija nircievu l-qawwa li tixprunana biex b’hajjitna kollha niccelebraw il-Mysterium fidei. Jalla dan ikun il-mod li bih inharsu t-testment spiritwali ta’ Gwanni Pawlu II li hallielna f’dawn il-pagni. Tkun din ittwe giba taghna ghall-istedina li hu ghamel fl-gheluq tal-Ittra Appostolika Mane Nobiscum Domine li indirizzaha b’mod partikolari liz-zghazagh: “Ghal-laqgha taghkom ma’ Kristu mohbi fl-Ewkaristija, gibu maghkom l-entuzjazmu kollu tal-età taghkom, it-tamiet kollha taghkom, ix-xewqat taghkom ghall-imhabba” (Mane Nobiscum Domine, 30).


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 8.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Il-Hniena Divina
messagg u devozzjoni

2010
p.112
Prezz: €1.55
ISBN:  978-99909-47-89-2

Jiena nhossni certa li l-missjoni tieghi mhix sa tispicca ma’ mewti imma tibda. Intom erwieh li tiddubitaw, jiena nnehhilkom minn quddiem ghajnejkom il-velijiet tal-genna sabiex nipperswadikom kemm hu twajjeb Alla, sabiex ma tkomplux izjed tidorbu l-Qalb l-izjed helwa ta’ Gesù bin-nuqqas ta fiducja taghkom. Alla hu Mhabba u Hniena
Kliem Santa Fawstina mid-Djarju taghha l-Hniena Divina Gewwa ruhi” par. 281)


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 2.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Maria Katerina Troiani

Awturi: M. Teresa Todaro
2009
p.239
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-88-5


Hi okkazjoni ta’ ferh kbir ghalina li nipprezentaw lil hutna l-Maltin u l-Ghawdxin il-hajja tal-Beata Madre Katerina Troiani bil-Malti. Iheggigna ghal dan sentiment ta’ hajr kemm ghall-Maltin li l-1866 laqghu bil-qalb l-ewwel Sorijiet Frangiskani Missjunarji tal-Egittu, mistiedna mill-Isqof Mons. Antonio Buhagiar OFMCap biex jifthu dar f’Malta, u kemm ghal Madre Katerina nfisha li tant habbet lil gziritna u n-nies twajba taghha, li halliet lil uliedha jibdew f’Malta hidma appostolika mill-aqwa li ghadha twarrad sal-lum. Swor Tereza Todaro sehhilha tghaqqad flimkien il-bicciet tal-muzajk ta’ hajjet Swor Marija Keterina Troiani, filwaqt li halliet il-fatti jitkellmu hija u tisma’ x-xhieda b’dehwa liema bhalha. B’hekk harget bijografija dokumentata ghall-ahhar b’setgha li ddahhalna fil-mixja spiritwali ta’ din ir-ruh straordinarja, biex minnha nohorgu taghlim b’sahhtu ghall-hajja taghna tal-lum.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 8.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 
 


Attenti mill-iljun jghajjat ghal ghonq it-triq

Awturi: P. Elija Vella
2009
p.294
Prezz: €9.95
ISBN:  978-99909-47-87-8

Mhux kulhadd huwa kuntent li int tinsab fi vjagg ma’ Gesù. Hemm xi hadd li tassew jghir ghalik. Dan huwa Satana, l-iljun li jghajjat, il-ghadu etern tieghek. Il-problemi ma jistghux jonqsu imma jekk tghixhom ma’ Gesù, inti ssalva. Hija haga ovvja li galadarba thosslim habba ta’ Gesù u l-azzjoni tieghu fik, inti tibda thoss il-bzonn li xxerred il-Bxara t-Tajba f’hajtek. Issa ghandek idea dwar xiex inhu l-ktieb. Jekk trid taghmel vjagg ma’ Gesù, il-ktieb huwa ghalik. Jekk tipprefei tibqa’ fil-wied; erga’ qieghdu fuq l-ixkaffa u sib xi haga ohra biex tghaddi z-zmien biha (mill-Prezentazzjoni).


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 11.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

 


Caritas in Veritate

Awturi: Papa Benedittu XVI
2009
p.126
Prezz: €3.00
ISBN:  978-99909-47-86-1

L-imhabba fil-verità – caritas in veritate – hija sfida kbira ghall-Knisja f’dinja li riesqa lejn globalizzazzjoni progressiva bla waqfien. Fi zmienna hemm ir-riskju li l-interdipendenza bejn il-bnedmin u l-popli ma ssibx twegiba fl-interazzjoni etika tal-kuxjenzi u l-intelligenzi, li minnha jista’ johrog bhala rizultat zvilupp tabilhaqq uman. Hu biss bil-karità, imdawla bid-dawl tar-raguni u tal-fidi, li nistghu nilhqu objettivi ta’ zvilupp mghammrin b’siwi aktar uman u li jixraq lill-bniedem.TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’
€ 4.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 


 


Dan hu l-Islam
Tahrig ta’ Tifsir
Awturi: Edmund Teuma
2009
p.130
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-85-4

Fil-ktieb gdid tieghu Dan hu l-Islam. Tahrig ta’ Tifsir, P. Edmund Teuma b’oggettività kbira u minghajr ebda sens polemiku, b’carezza liema bhalha jurina min gewwa, x’inhu l-Islam, fejn u kif twieled, x’aspirazzjonijiet profondi ghandu x’valuri jiddefendi u kif zviluppat id-duttrina tieghu. B’Malti mill-isbah u mexxej, b’sens kbir ta’ sintesi li timmira ghall-essenzjal, P. Teuma jizviluppa t-temi tal-Islam fil-kwadru tat-tnissil taghhom fil-Qur’ân. Dan il-ktieb huwa sforz biex wiehed jara l-Islam mhux b’lenti mcajpra imma kif jidher fid-dawl tal-verità tieghu.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’ € 8.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

 


Gesù u Pawlu
hajjiet jixxiehbu

Awturi: Jerome Murphy - O'Conner
Traduzzjoni: P. Marcello Ghirlando OFM
2009
p.130
Prezz: €9.25
ISBN:  978-99909-47-84-7

Ktieb gdid dwar San Pawl f’kuntrast ma’ Gesù. Murphy-O’Connor O.P. qabbel il-hajja ta’ Gesù ma’ dik ta’ Pawlu u wera aspetti mill-personalitajiet u c-cirkustanzi taghhom li mhux dejjem ircevew l-attenzjoni misthoqqa. Bhala zghazagh huma ghazlu liberament stili ta’ hajja li talbu minnhom ubbidjenza shiha lejn il-Ligi ta’ Mosè. Bhala rizultat huma cahdu kompletament il-Ligi. Fl-ahhar it-tnejn mietu taht idejn ir-Rumani. Ktieb sabih maqlub ghall-Malti minn P. Marcello Ghirlando OFM.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’ € 10.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Nishru mal-Mulej Gesù

Awturi: Charlo Camilleri
2009
p.16
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-3-0

Sahra ta' talb fil-lejl qaddis ta' Hamis ix-Xirka

Riflessjonijiet ghall-adorazzjonijiet u il-visti ta' Hamis ix-Xirka u ghal zmien ir-Randan

 


Qjies tal-ktieb: 19x12cm
Qjies tal-ikona: 13x10cm


Jghix fija Kristu + Ikona ta' San Pawl

Awturi: Giuseppe Pulcinelli
2008
p.120
Prezz: €14.00
ISBN:  978-99909-47-82-3

Ktieb fuq San Pawl ghas-sena ddedikata lilu. JGHIX FIJA KRISTU.
San Pawl: il-hajja, l-ittri, il-hsieb u l-imkejjen.

Min kien sewwasew Pawlu? X’kien jahseb fuq in-Nazarenu u fuq id-dixxipli tieghu? X’sehem kellu fil-Knisja li kienet ghadha titwieled? U dak li ghadda minnu – kif jidher l-aktar fil-kitbiet tieghu – jista’ jghid xi haga lilna l-Insara jew mhux Insara, irgiel u nisa tas-seklu XXI li nfittxu l-verità? L-iskop ta’ din il-kitba huwa li nippruvaw inwiegbu dawn il-mistoqsijiet billi noffru t-taghrif baziku u informazzjoni indispensabbli biex nibdew dehlin fid-dinja ta’ Pawlu, l-Appostlu tal-gnus. Dan il-ktieb qed johrog ghad-dawl fil-ftuh tas-Sena Pawlina imnedija mill-Papa Benedittu XVI f’gheluq l-2000 sena mit-twelid tal-Appostlu Missierna. Religjon u Hajja ghal din l-okkazjoni qed toffri flimkien mal-ktieb ikona Griega sabiha ta’ San Pawl.
  


Meeting Him
Changed Our Lives

Awturi: Selim Sayegh
2008
p.123 - Illustrated
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-81-6

The Gospel experience is still alive and new, and has so much to teach us specially today in such a commercial and highly technological world. Our world today, tells only the story of catastrophic events, disasters, wars and death; a world in which good deeds do not make news. We need to find the door that leads to real happiness and peace, the door that leads to the real
meaning of life; and this book might be a small key to that door.You can receive this book at home - by sending cheque or money order of € 8.00 address - EMMAUS, CAK Triq S.Sommier Birkirkara, BKR4611
 
 


Bellahtni Mulej!

Awturi: Patri Elija Vella OfmConv
2008
p.159
Prezz: €5.75

KTIEB GDID TA’ PATRI ELIJA VELLA. Alla kapaci jbiddilna, jittrasformana, fuq kollox ibellahna. Kif bellah lil Wistin ta’ Ippona, lil Frangisk ta’ Assisi, lil Gorg Preca ta’ Malta. Dawn, u kull qaddis u qaddisa ohra, iltaqghu mal-Kelma u din bellhithom bl-imhabba profonda li Alla ghandu ghal kull min jintelaq f’hogru, qalbitilhom hajjithom ta’ taht fuq, b’rizultat li skoprew l-iskop veru taghha u l-ferh interjuri li l-ebda ntopp u tentazzjoni, l-ebda tbatija u persekuzzjoni ma setghet ittellifhulhom. Ghal darb’ohra Patri Elija Vella qed joffrilna ktieb iehor biex jghinna niskopru x’qawwa ghandha din il-Kelma ta’ Alla. Kull storja u l-kummenti dwarha juruna kemm Alla taghna hu qribna f’kull sitwazzjoni ta’ hajjitna.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’ € 6.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
  


Lilek Irrid, Mulej
Awturi: Alfred Calleja
2008
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-79-3

Riflessjonijiet ghall-adorazzjonijiet ta' Hamis ix-Xirka u ghal zmien ir-Randan.
 Spe Salvi

Awturi: Papa Benedittu XVI
Migjub ghall-Malti: P. Edmund Teuma
2008
Prezz: €2.50
ISBN:  978-99909-47-78-6
:          
Bhad-dokumenti kollha tal-Papiet, it-tieni Enciklika tal-Papa Benedittu XVI tiehu isimha mill-ewwel kelmiet taghha. Hawnhekk, il-Papa qed jislet silta mill-ittri ta’ San Pawl: “Ahna salvi bit-tama” (Rum 8: 24). F’din l-Enciklika li harget fit-30 ta’ Novembru 2007, il-Papa qieghed jghallimna dwar it-tama Nisranija. F’inqas minn xahrejn ghandna f’idejna din l-enciklika bil-Malti biex kulhadd jehodha f’idejh u jifhem sewwa taghlim il-Papa. Il-pubblikazzjoni hija ta’ Religjon u Hajja waqt li t-traduzzjoni ghall-Malti hija ta’ P. Edmund Teuma.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibghat cheque jew money order ta’ € 3.10 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara.
 
Ir-Rakkont il-Kbir tal-Bibbja
It-Testment il-Qaddim irrakkuntat lit-tfal
It-Testment il-Gdid irrakkuntat lit-tfal

Awturi: Maria Vago
Migjub ghall-Malti: P. Thomas Calleja
2007
Prezz: €10.48 (kull ktieb)
ISBN:  978-99909-47-76-2
:           978-99909-47-77-9
 

 


L-Ikona
Il-Vangelu bil-kulur

Religjon u Hajja 2007
p. 255 - Illustrat - Qoxra Ibsa
Qjies: 21x29.7cm
Prezz:
€24.46

L-ikona hija rifless tad-Dawl Etern. L-ikona tistedinna nidhlu fid-dinja sagra ta’ fidi u misteru, ta’ gabra u ta’ skiet, ta’ dawl u kuluri. Dawn il-kuluri, biex tarahom sewwa, trid thares lejhom mit-tubu tal-fidi. L-ghan ewlieni ta’ dan il-ktieb hu biex min ma jaf xejn dwar l-ikona jsir jaf xi haga. Il-ktieb huwa mahsub biex jimla vojt. Dan il-ktieb bl-ebda mod ma hu mifhum li jghid l-ahhar kellma fu
q l-ikoni, imma biex jaghti taghrif baziku u elementari, bhallikieku apperittiv biex iftah l-aptit.
 


 


Il-Hajja ta' San Frangisk

Awturi: Giovanni M. Colasanti
Migjub ghall-Malti: P. Edmund Teuma
2007
Prezz: € 4.50

ISBN:  978-99909-47-74-8

Frangisk ta' Assisi (1181?-1226): il-bniedem li, permezz tal-ghazla ferrieha tal-fqar, skopra u ghex b'mod uniku s-sens tal-fraternità universali.


TISTA’ TIRCIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla il-formola u ibghat cheque jew money order ta’ € 5.25 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: CAK, Triq S. Sommier, Birkirkara.
 


Gesù ta' Nazaret

Awturi: Joseph Ratzinger Benedittu XVI
2007
Prezz: € 16.31

ISBN:  978-99909-47-73-1

“Ippruvajt nipprezenta lil Gesù tal-Vangeli bhala Gesù l-veru, Gesù ta’ l-istorja fis-sens uniku. Ninsab konvint u nittama li anki l-qarrej jista’ jara li din il-figura hija aktar logika kif ukoll, meta wiehed iqisha storikament, aktar tiftiehem mir-rikostruzzjonijiet li ltqajna maghhom f’dawn l-ahhar sekli.
Nahseb li sewwasew dan Gesù - dak tal-Vangeli - huwa figura storikament bis-sens u konvincenti.”
                                                        
                                                Benedittu XVI
 


San Gorg Preca
fid-dawl ta' l-ittri tieghu

Awtur: P. Alexander Bonnici
Irrivedut: P. Edmund Teuma
2007
p.300
Prezz:  € 6.99
ISBN 978-99909-47-72-4

L-ittri kollha mibghuta minn Dun Gorg jistghu jitqiesu tassew personali. Huma lkoll, wahda b'mod u ohra b'iehor, juru x'kien il-ghan ewlieni ta' hajtu, x'ghajnuna xtaq jaghti lil haddiehor, u fuqiex kienet mibnija l-ispiritwalit
à tieghu.
L-ittri sa juruna kemm San Gorg kien bniedem tar-ruh u Nisrani fis-sens gewin tal-kelma, jigifieri wiehed li qatt ma ried jinghalaq fij innifsu. It-tjieba tieghu ried dejjem jghaddiha lill-ohrajn.
 


X'futur ghandhom iz-zwieg u l-familja?
Dak li taf u li ghandek tkun taf
Awtur: Dun Charles G. Vella
2007
p.176
Prezz: € 5.24
ISBN 978-99909-47-71-7

Bi stil mexxej u marbut ma' zmienna, dan il-ktieb jittratta sensiela ta' problemi fid-dawl tal-bidliet li qed isehhu f'Malta u Ghawdex. L-awtur, espert fil-problemi tal-familja u l-etika, li 51 sena ilu waqqaf il-Moviment ta' Kana, fit-twegibiet tieghu jhares 'il quddiem lejn il-bidliet li s-sicjeta pluralistika u s-sbuhija fl-Unjoni Ewropea jistghu jgibu fil-qasam socjali, etiku u legislattiv fil-familja Maltija.
Dan hu ktieb li jiswa ghat-thejjija tal-gharajjes ghaz-zwieg i ghall-edukazzjoni li tinghata lill-genituri. Hu ta' fejda kbira wkoll ghall-operaturi u ghalliema li jahdmu mal-familja f'kull qasam, specjalment fi hdan il-Moviment ta' Kana u l-Grufan.
 


Mieghu sa l-ahhar waqt
Awtur: Dun Karm Bezzina
2007
p.16
Prezz: € 0.35c
ISBN 978-99909-47-70-0

Riflessjonijiet ghall-adorazzjonijiet ta' Hamis ix-Xirka u ghal zmien ir-Randan.
L-Appostlu Gwanni, mart Pilatu, Marija Madalena, in-niesa ta' Gerusalemm, il-halliel it-tajjeb, ic-centurjum u Ommna Marija kienu mieghu sa l-ahhar waqt.... u int fejn kont meta sallbu lill-Mulej?
 


Flimkien
Gharajjes u Mizzewgin jistaqsu
Awtur: P. Elija Vella OFMConv
2006
p.252
Prezz: € 5.82
ISBN 978-99909-47-68-7

F’dan il-ktieb P. Elija jwiegeb ghal hafna mistoqsijiet. Il-kitba tieghu mhix mibnija biss fuq it-taghlim tal-Knisja, imma bil-pinna mexxejja u umana, hu jidhol fil-qalb tal-qarrejja. Hu jwiegeb “flimkien” ma’ min jibghat il-mistoqsija, ghaliex jaghraf jisma’ u jaqsam is-sentimenti ta’ min ghandu problema fil-kuxjenza. Dan mhux facli, imma l-karizma ta’ dan iben San Frangisk hija fis-semplicità, fl-umiltà u fil-hniena li juri lejn min jistaqsi. Kull twegiba hierga minn qalb li thobb u taghder bla ma qatt tikkundanna. Il-medicina tieghu hi fil-prevenzjoni u l-hniena tal-Mulej.
 


Il-mixja tar-RUH lejn ALLA
Awtur: San Bonavedtura
Migjub ghall-Malti: P. Edmund Teuma
2006
p.90
Prezz: € 4.66
ISBN 978-99909-47-69-4

Migjub ghall-Malti minn P. Edmund Teuma OFMConv., u bl-istudju intorduttiv ta’ P. Guzepp Benedit Xuereb OFM. Bla ma nizbaljaw nghidu li din hi kitba li tintegra fiha l-aspett mistiku, teologiku u filosofiku, u aktar ukoll. San Bonaventura, ‘id-Duttur Serafiku’, jaf jghaqqad kollox flimkien b’mod meraviljuz. Mhux ta’ b’xejn li mal-medda taz-zmien l-Itinerarium kien meqjus bhala l-aktar kitba popolari u moqrija. B’danakollu, m’hijiex kitba li taqraha bl-ghagla u tahseb li sa tifhimha mill-ewwel. Hi kitba li titlob li kull kapitlu jinqara f’atmosfera ta’ talb u meditazzjoni dejjiema.
(Mill-istudju introduttiv ta’ P. Guzepp Beneditt Xuereb OFM)
  


Pubblikazzjonijiet CAK


Min jixtieq jakkwista xi haga minn dawn il-pubblikazzjonijet
icempel fuq Tel: 21498343
jew