Dun Alfred Gatt

Awtur: Alexander Bonnici
2015

p.222
Prezz: €7,00
Ref Code: 9789995730444

Dun Alfred hu wieħed minn dawk li għamlu ġieħ lil Malta tas-seklu għoxrin. Hu kien bniedem li; bħalna lkoll; għadda mill-ferħ u n-niket tal-ħajja. Hu qasam il-ferħ u n-niket tal-ħajja flimkien ma' dawk li fittxuh. Imma hu kien id-dawl u l-faraġ ta' bosta. Madankollu; kull kelma li ħarġet minn fommu u kull tqanqil ta' mħabba lejn l-oħrajn kienu dejjem ir-rifless ta' saċerdot li Kristu kien jagħnilu ħajtu. Fil-Mulej; Dun Alfred ħabb lil kull bniedem.Sammartni Mulej
Awtur: Elija Vella
2015

p.256
Prezz: €6,00
Ref Code: 9789995730499

Patri Elija, għal darb’oħra qed joffrilna riflessjonijiet mill-isbaħ li jrejquna bl-għerf u l-esperjenza personali tiegħu f’din l-avventura li bħal Kristu trid twassalna biex nintelqu f’idejn il-Missier fil-mument meta jsammarna li jekk ma jseħħx matul ħajjitna sa jseħħ żġur fuq is-sodda ta’ mewtna! 100 storja b'tagħlima li jħalluna nirriflettu fuq kif għandna ngħixu sewwa ta' Nsara.

 

 

Laudato Si`
Awtur: Papa Franġisku
2015

p.256
Prezz: €4,50
Ref Code: 9789995730512

Ġimgħa biss wara li l-Papa Franġisku ppreżenta t-tieni enċiklika tiegħu LAUDATO SI`, f’Malta ġiet ippubblikata din l-enċiklika tant importanti għal żmienna. Dan seħħ bis-saħħa ta’ tim ta’ nies li kienu involuti fit-traduzzjoni, ir-reviżjoni u l-pubblikazzjoni ta’ dan il-dokument uffiċjali tal-Knisja. It-tema hija dik tant attwali tal-ambjent li anke f’pajjiżna bħalissa għaddej dibattitu sħiħ dwaru. Id-dinja u għalhekk l-ambjent ta’ madwarna hija fi kliem il-Papa "id-dar komuni tagħna" u hija "oħtna" kif kien sejħilha l-qaddis kbir ta’ Assisi San Franġisk. Proprju huwa għall-Għanja tal-Ħlejjaq ta’ San Franġisk li dan id-dokument ġie ispirat u intitolat. "Laudato Si`" huma fil-fatt l-ewwel kelmiet ta’ din l-għanja popolari li saħansitra ssejjaħ lill-mewt "oħt". Id-dar editriċi tal-Franġiskani Konventwali Reliġjon u Ħajja hija onorata li tippubblika din l-enċiklika b’tema tant attwali u b’ispirazzjoni Franġiskana. Nisperaw li din l-enċiklika tqajjem interess fil-pubbliku biex bħala Nsara naraw x’inhuma sewwa d-dmirijiet tagħna lejn l-art u l-ambjent li Alla tana b’rigal.

 


Patroloġija - L-Ewwel Volum
Awtur: Alessandru Bonnici / Salvinu Caruana
2015

p.420
Prezz: €19,50
Ref Code: 9789995730482

P. Alessandru Bonnici, storiku Franġiskan Konventwal, fis-snin 1976-1978 kien kiteb erba’ volumi ċkejknin dwar il-Patroloġija – l-istudju dwar Missirijiet il-Knisja u t-tagħlim tagħhom. Dan kien l-ewwel xogħol komplut dwar dan is-suġġett bil-Malti. Ħafna snin wara biex inkomplu l-ħidma ta’ P. Alessandru fid-Dar Editriċi Reliġjon u Ħajja li hu waqqaf, ħassejna li hemm bżonn nerġgħu nippubblikaw din l-opra b’reviżjoni xierqa. Għal dan ix-xogħol daħal bil-qalb P. Salvinu Caruana, Agostinjan u Professur tal-Patristika fl-Università ta’ Malta. P. Salvinu mhux biss irreveda imma żviluppa u żied ħafna fuq ix-xogħol oriġinali hekk li kien deċiż li jsiru żewġ volumi. Issa għadu kemm tlesta u nippubblikaw l-ewwel volum ta’ din l-opra: Patroloġija. Minn żmien il-Missirijiet Appostoliċi sa' Ilarju ta’ Poitiers (1 seklu w.K – 4 seklu w.K.).

 

L-Għuda tas-Salib
Awtur: Eman Bonnici
2015

p.45
Prezz: €2,00
Ref Code: 9789995730475

Fis-sensiela ta’ ktejjeb qosra dwar ħajjiet ta’ nies b’fama ta’ qdusija Reliġjon u Ħajja għadu kemm ippubblika l-ktieb L-GĦUDA TAS-SALIB ta’ Eman Bonnici. F’dan il-ftit paġni nsiru nafu tagħrif dwar il-ħajja u l-ħidma ta’ tliet persunaġġi marbuta ma’ pajjiżna. Dawn huma Dun Karm Decelis (1805-1865), Fra Umile Pintorno (1601-1639) u Fra Innocenzo minn Petralia (?-1648). Kollha ħadmu fil-għalqa tal-Mulej fil-ħajja sempliċi tagħhom.

 
San Karlu Borromeo u Kardinali oħra b'fama ta' qdusija
Awtur: Eman Bonnici
2015

p.64
Prezz: €2,00
Ref Code: 9789995730468

Wara l-ewwel ktieb dwar Kardinali b’fama ta’ qdusija issa għandna f’idejna dan it-tieni ktejjeb li sa jwassalna sa tmiem il-Medju Evu, idaħħalna fiż-żmien imqalleb tas-Seklu Sittax, li matulu seħħet ir-Riforma Protestanta, li kienet daqqa ta’ ħarta għall-awtorità tal-Knisja u l-Papat, u jwassalna sar-Rinaxximent. Matul dawn is-sekli ħafna drabi mdemma, li fihom bosta membri tal-Kulleġġ Kardinalizju, kif nafu mill-Istorja, waqgħu vittmi tal-lussurja u tal-vanità aktar minn qatt qabel, xorta waħda kellek membri li edifikawh u sal-lum għadhom meqjusa bħala wħud mill-akbar qaddisin li qatt ħarġu minn fost dawk li ħaddnu l-porpra. L-isem ta’ dak li qed jinġieb fit-titlu huwa biżżejjed biex jikkonferma dan: San Karlu Borromeo.
San Filippu Neri - il-qaddis tal-ferħ
Awtur: Eman Bonnici
2015

p.61

Prezz: €2,00
Ref Code: 9789995730451

Fil-ħajja mgħaġġla u xi drabi monotona tal-lum, il-bniedem aktarx jinsa wħud mill-aktar elementi bażiċi tal-ħajja: il-ferħ u s-sempliċità. Huma ħwejjeġ żgħar u ordinarji, li iżda mingħajrhom aktarx inħossu l-piż li jġibu magħhom il-familja, ix-xogħol, in-nuqqas ta’ finanzi u problemi oħra li rridu u ma rridux bosta drabi jkollna nħabbtu wiċċna magħha ta’ sikwit. L-għan li għalih qiegħda tinġieb din il-bijografija ċkejkna ta’ qaddis li ilu mejjet ’il fuq minn 400 sena u li rabtiet diretti ma’ pajjiżna ma kellux f’ħajtu, huwa sempliċiment il-ferħ, li minkejja l-faqar u l-problemi li kellu jħabbat wiċċu magħhom matul is-snin, Filippu Neri għaraf dejjem iżomm bħala bażi mill-aktar fundamentali f’ħajtu. "Xejn ma ngħidilkom, aqraw dejjem kotba li l-isem tagħhom jibda bl-ittra ‘S’", kien sikwit itenni lill-membri tal-Oratorju tiegħu Filippu Neri, b’referenza għall-qaddisin, bħal San Franġisk ta’ Assisi u San Duminku ta’ Guzman. Ma’ dawn aħna sa nżidu dik tiegħu, bit-tama li dan il-ktejjeb iservi għal min jaqra ta’ duwa ħelwa li mhijiex għajr tbissima, li s-sigriet tagħha hu li wieħed jgħixha u jagħraf jaqsamha mal-oħrajn.


 

San Rajmondu Nonnato
u Kardinali oħra b'fama oħra ta' qdusija

Awtur: Eman Bonnici
2015

p.61
Prezz: €2,00
Ref Code: 9789995730420


Il-Kulleġġ Kardinalizju matul is-sekli kien protagonist ta' intriċċi, opportunitajiet, karririżmu, lussu, vanità, assassinji u tant ħwejjeġ oħra li wasslu biex l-element “qaddis” mistenni minn dawk li ħaddnuh, jgħib mill-għajnejn ta' bosta. Iżda mhux il-membri kollha fl-istorja tal-Kulleġġ inġarru mill-kurrenti li bosta waqgħu fih. Xi wħud kienu kkanonizzati, oħrajn ibbeatifikati, waqt li oħrajn iħaddnu t-titli ta' Venerabbli, Qaddejja ta' Alla, jew huma magħduda bħala qaddisin min-nies mingħajr ma kienu qatt ikkanonizzati jew formalment ikkonfermati b'dan it-titlu mill-Knisja. F'dan l-ewwel ktieb minn sensiela ta' kotba żgħar dwar nies ta' fama ta' qdusija niltaqgħu ma' wħud minn dawn il-kardinali (sal-1460). Fosthom il-qaddis Rajmondu Nonnato li huwa magħruf fostna bħala l-qaddis protettur tan-nisa waqt it-tqala.
Rivelazzjoni u Profetiżmu fl
-
Islâm
Awtur: Edmund Teuma
2015

p.169
Prezz: €6,00
Ref Code: 9789995730437


L-Imħabba Sabiħa

Awtur: Mario Grech
2014

p.35

Prezz: €1,50
Ref Code: 9789995730406


L-imħabba u s-sesswalità huma dimensjonijiet nobbli u sbieħ tal-bniedem, għaliex huma l-espressjoni ta' aħna min aħna. Forsi għandna bżonn niskopru aktar din irrabta bejn ''l-imħabba sabiħa'' u s-sesswalità. Il-bniedem ikun verament kuntent meta jsib il-wiċċ tal-persuna li jħobb, partikularment fir-relazzjoni li tinbet bejn ir-raġel u l-mara.

Tħobb Ifisser Tgħix

Awtur: Elija Vella
2014
p.358
Prezz: €7,00

Ref Code: 9789995730390

L-għan ta' dan il-ktieb huwa li niltaqgħu ma' Ġesù u li jkollna esperjenza tiegħu li tbiddilkom. Min jista' jbiddilkom? Ebda esseri uman ma jista' jagħmel dan;kemm jekk ikun Malti kemm jekk ikun mill-Istati Uniti jew minn xi parti oħra tad-dinja. Huwa biss Ġesù li jista' jagħmel dan;bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. U dan Ġesù jagħmlu u jagħmlu għalikom waqt li qegħdin taqraw dan il-ktieb. Dan intom temmnuh?
Sidna Marija li tħoll l-għoqiedi

Miguel Cuartero Samperi; Traduzzjoni ta' Edmund Teuma
2014
p.48

Prezz: €2,50
Ref Code:
9789995730383

Ktejjeb iddedikat lil Sidtna Marija li jiġbor fih Il-Ġrajja ta' devozzjoni Marjana; Talb; Meditazzjonijiet u Novena lil Sidtna Marija li tħoll l-għoqiedi.;;It-talb lil Omm il-Mulej huwa parti essenzjali ta' kif il-Kattoliċi jgħixu l-fidi. Hu wieħed mill-elementi tat-tagħlim tat-talb sa miċ-ċokon nett. Hi tabilħaqq oriġinali t-talba lil Marija li tħoll l-għoqiedi; li lilha hu ddedikat il-ktejjeb ta' Miguel Cuartero Samperi; għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett għax it-talba wieldet fil-Ġermanja fis-seklu 17; iżda mbagħad minn hemm xterdet l-aktar fl-Amerika Latina bil-ħidma ta' P. Jorge Mario Bergoglio; illum Papa Franġisku; li sar midħla tagħha fiż-żmien tal-istudji tiegħu ta' speċjalizzazzjoni fit-Teoloġija f'Augsburg. Hu magħruf li bħala arċisqof ta' Buenos Aires kellu d-drawwa li jehmeż mal-korrispondenza tiegħu xbieha tal-Madonna li tħoll l-għoqiedi.Ifirħu

Traduzzjoni ta' Edmund Teuma
2014
p.64

Prezz: €4,00
Ref Code: 9789995730376


Il-Kongregazzjoni għall-Istituti ta' Ħajja Konsagrata u Soċjetajiet ta' Ħajja Appostolika tipproponi b'din l-Ittra lil nies ikkonsagrati mill-maġisteru ta' Papa Franġisku; mixja ta' riflessjoni personali lejn is-sena 2015 li l-Knisja qed tiddedika lill-Ħajja Kkonsagrata. Strument utli ta' meditazzjoni li jista' jakkumpanja l-ikkonsagrati kollha fid-deċiżjonijiet evanġeliċi tagħhom. Issa f'idejna għandna t-test bil-Malti.

 
   

Fommi jxandar it-tifħir tiegħek
Tħejjija u arranġament muikali:
 Christian A. Borg
2014
p. 166
Prezz: €2.50

Ref Code: 9789995730352

Ktejjeb prattiku għal min jixtieq ikollu l-liturġija tas-sigħat tat-tlitt ijiem tal-Għid miġbura fi ktieb wieħed. Fih ukoll suġġerimenti mużikali għal-Lawdji u l-Uffiċċju ta' dawn il-jiem li jista' jingħad flimkien man-nies. Il-format huwa wieħed prattiku biex joqgħod fuq il-bankijiet u komdu biex jinżamm fl-idejn (17x11cm). Ipprintjat b'żewġ kuluri u qoxra bil-kulur u laminata u fih 166 paġna. Fih: ĦAMIS IX-XIRKA: L-Uffiċċju, It-Tifħir, l-Ora Media u l-Għasar; IL-ĠIMGĦA L-KBIRA: L-Uffiċċju, It-Tifħir, l-Ora Media u l-Għasar; SIBT IL-GĦID: L-Uffiċċju, It-Tifħir, l-Ora Media u l-Għasar; ĦADD IL-GĦID: It-Tifħir, l-Ora Media u l-Għasar.         

                                                                            
Ara l-iskeda ta' dan il-ktiebIl-Qdusija ta' Papa Wojtyla

Awtur
: Andrea Riccardi
2014
p. 75
Prezz: €9,00

Ref Code: 9789995730352

Mhux faċli tikkanonizza Papa kontemporanju, anki minħabba l-kumplessità tal-istorja tiegħu u tal-implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet li ha. Ġwanni Pawlu II min-naħa tiegħu kellu ħajja kumplessa u pontifikat twil.
X'wassal lill-Knisja ta' Ratzinger u ta' Bergoglio biex tieħu deċiżjoni fi żmien daqshekk qasir? Forsi dan it-tip ta' deċiżjoni trid turi li Ġwanni Pawlu II kien Papa differenti għall-aħħar mill-predeċessuri tiegħu? F'din il-kitba għaqlija Andrea Riccardi jwieġeb dawn il-mistoqsijiet u jgħarbel l-għoqiedi u l-ġrajjiet li wasslu għall-kanonizzazzjoni ta' Karol Wojtyla.Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Qumu, ejjew immorru!
Awtur
: Ġwanni Pawlu II
2014
p.250
Prezz: €5,50

Ref Code:
9789995730345

Noffri dan il-ktieb bħala sinjal ta' mħabba lil ħuti l-Isqfijiet u lill-Poplu kollu ta' Alla. Jalla jservi ta' għajnuna għal dawk kollha li jixtiequ jitgħallmu dwar il-kobor tal-ministeru tal-isqfijiet, dwar id-diffikultajiet li l-isqfijiet jiltaqgħu magħhom, u wkoll dwar il-ferħ li jġarrbu ta' kuljum fit-twettiq tal-ministeru tagħhom. Jiena nistieden lil kulħadd joffri miegħi 'Te Deum' ta' tifħir u radd il-ħajr. B'ħarsitna mitfugħa dejjem fuq Kristu, u msaħħin b'tama li żgur ma tqarraqx bina, ejjew nimxu 'l quddiem flimkien fit-toroq tal-millennju l-ġdid: 'Qumu, ejjew immorru!'

 

Jien mieg
ħek dejjem

Awtur: Colin Sammut
2014
p.16
Prezz: €0,50
Ref Code: 9789995730338


Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta’ Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan miktuba fuq meditazzjonijiet tas-seba’ kelmiet ta’ Ġesù fuq is-salib minn Patri Colin Sammut, Franġiskan Konventwal.


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb
Il-Kerigma

Awtur
: Kiko Argüello
2013
p.144
Prezz: €10.00
Ref Code: 9789995730307

San Pawl jgħid: “Alla għġu jsalva lil min jemmen bil-bluha tal-predikazzjoni (kerigma)” (1Kor 1,21). Nistgħu kieku nistaqsu lilna nfusna liema predikazzjoni ssalvana. X’inhi l-Kerigma?

Preżentazzjoni tal-Kard. Antonio Cañzares Llovera Kumment tal-Kard. Christoph Schöborn.

3 mill-bejgħ ta’ kull ktieb immorru għal Fondazione Famiglie di Nazaret.Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb

Dan hu l-
Ġudajiżmu
Awtur
: Marcello Ghirlando
2013
p.228
Prezz: €
7.50
Ref Code: 9789995730291


L-iskop ta’ dan il-ktieb huwa li jdaħħal lill-qarrej fid-dinja tal-Ġudajiżmu. Bih tingħata tweġiba għal diversi mistoqsijiet: X’inhu l-Ġudajiżmu? Meta twieled? Kif żviluppa? Min huma l-Lhud?  X’jemmnu? Kif igħixu? Liema huma l-espressjonijiet l-aktar karatteristiċi ta’ min iħaddan u jgħix il-Ġudajiżmu? Nota fuq l-awtur - Patri Marcello Ghirlando OFM huwa Professur tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta fid-dipartament tal-Kotba Mqaddsa u ilu għaxar snin jgħallem unit ta’ studju dwar il-Ġudajiżmu.


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Lumen Fidei
Awtur: Papa Frangisku
2013
p.88
Prezz: €
2.30

Is-Sena tal-Fidi li bdiet fil-11 ta’ Ottubru 2012 dalwaqt tasal fi tmiemha. Nhar is-Solennità ta’ Kristu Re, fl-24 ta’ Novembru li ġej, jinżel is-siparju fuq din is-sena ta’ grazzja li l-Mulej għoġbu jagħtina. Kienet sena mimlija avvenimenti fil-Knisja, bl-akbar ġrajja tkun ir-riżenja tal-Papa Benedittu XVI u l-għażla tal-Papa Franġisku. Nibqgħu grati għas-servizz umli u għaref li bih Benedittu XVI qeda l-Poplu ta’ Alla. Niżżuħajr lil Alla għal dawn l-ewwel xhur tal-missjoni Petrina tal-Papa Franġisku, xhur li kienu mimlijin b’ġesti straordinarji li ħallew ħafna ġid u li minnhom infushom kienu strumenti ta’ evanġelizzazzjoni. Fost dawn ir-rigali li l-Mulej għoġbu jżejjinna bihom, insemmu l-ewwel enċiklika tal-Papa Franġisku, bl-isemLumen Fidei (Id-Dawl tal-Fidi), u li ġġib id-data tad-29 ta’ Ġunju 2013. Issa f'idejna b'ilsienna wkoll!

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb

Papa Franġisku
il-ħajja u l-isfidi

Awtur: Saverio Gaeta
2013
Prezz: €
8.00

Fi ftit minuti, permezz ta' ġesti u kliem sempliċi, Papa Franġisk seraq il-qlub ta・ kulħadd mill-gallerija fi Pjazza San Pietru. Jorge Mario Bergoglio huwa l-ewwel Papa mill-Amerka t'Isfel: bin immigranti Taljani ta' oriġni umli, Ġizwita, Isqof ta' Buenos Aires fl-Arġentina. Magħruf għall-ħajja sempliċi tiegħu, għall-karattru soċjevoli u għall-attenzjoni partikulari tal-problemi soċjali, Papa Franġisku għażel isem li jinsemgħa bħala programm għall-pontifikat tiegħu. Il-Bijografija ta' Saverio Gaeta, turi f'lingwaġġ sempliċi u mexxej l-istadji tal-ħajja ta・ Bergoglio sal-・Habemus Papam' u l-ewwel ġesti u kliem simboliċi u qawwija tiegħu. Il-Ktieb jippreżenta wkoll ġabra tal-isfidi ewlenija li l-Papa għandu quddiemu: l-iskandli, ir-riforma tal-Kurja, il-kwistjoni morali u l-evanġelizzazzjoni l-ġdida.

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktiebSanta Liena Imperatrici Awgusta
Awtur: Albert M. Sammut
2013
Prezz: €
2.00

Fil-Ħadd tal-Festa ta’ Sant’Elena f’Birkirkara ħafna nies, wara l-purċissjoni ta’ filgħodu, jinġabru bi ħġarhom fil-knisja biex jiċċelebraw il-quddiesa solenni li fiha jkun hemm il-paniġierku famuż tal-festa. P. Albert f’Awwissu 2012 għamel dan il-paniġierku li qed jiġi ppubblikat b’introduzzjoni tal-istess awtur.


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Frangisku
Traduzzjoni ta' Paul Darmanin
2013
Prezz: €
1.00

Ktejjeb żgħir ta’ sittax-il paġna biex issir taf il-Papa li ġie "minn tarf id-dinja." Bijografija ċkejkna, anedotti u ġrajjiet biex juru l-mixja l-ġdida tal-Isqof ta’ Ruma: "Mixja ta’ fratellanza, ta’ mħabba, ta’ fiduċja bejnietna." Ritratti bil-kulur tal-elezzjoni u ritratti storiċi li juru l-oriġni, il-familja u l-impenn pastorali ta’ Papa Franġisku, Jorge Mario Bergoglio.

 


Ara l-iskeda ta' dan il-ktieb


Xewqet qalbi
Awtur: Ronnie Gauci
2013
Prezz: €
3.50

Wara s-suċċess tal-ewwel ktieb tiegħu FWAR TAL-QALB, Ronnie Gauci jipproponi ktieb ieħor mimli talb u meditazzjonijiet li jgħinu kemm lill-individwu fit-talb personali kif ukoll lill-animaturi f’adorazzjonijiet u talb ieħor komunitarju. Ktieb prattiku u maqsum f’sezzjonijiet għal kumdità ta’ min jużah.

Exploring the Spirit of Assisi
Awtur: Maximilian Mizzi
P.351
2013
Prezz: €22.00

In his insight on dialogue with those of other faiths and ideologies, he highly appraised the infinite richness of interpersonal relationships, which constitute the identity of the person in the light of Franciscan spirituality which places “God most high” in the centre. After his return from his travels abroad he often told me, with great enthusiasm, “With God’s help I could speak about Jesus and Saint Francis of Assisi to persons in places unthought of.” He was happy and in him one could see his wish to offer to the international community a transcendent vision of life and social relationships, underlining particularly the dignity of the person and its fundamental rights, putting religious freedom in the first place. (from the presentaion of the book)

Id-Djarju
Awtriċi: Santa Bakhita
p.93
2013
Prezz: €4.00

“Nitlaq qajl qajl lejn il-ħajja ta' dejjem ... nitlaq b’żewġ bagalji: waħda mimlija bid-dnubiet, u l-oħra, tqila wisq iżjed, mimlija bil-merti ta’ Ġesù Kristu. Meta nidher quddiem Alla l-imbierek, il-bagalja l-kerha tiegħi tinħeba bil-merti tal-Madonna, imbagħad niftaħ l-oħra u nippreżenta l-merti ta’ Ġesù Kristu u ngħid lill-Missier: “Ara, iġġudika dak li qed tara.” Jiena ċerta li m’iniex sa nkun imkeċċija! Mela ndur fuq San Pietru u ngħidlu: Tista’ tagħlaq il-bieb, għaliex sa nibqa’ hawn.” (mid-daħla tal-ktieb)

Ġesù ta' Nażaret
Il-Grajjiet ta' Tfulit Ġesù

Awtur: Papa Benedittu XVI
p.
2013
Prezz: €16.00

Il-kliem ta’ Ġesù huwa dejjem akbar milli nistgħu nifhmu aħna. Dejjem jaqbeż il-limiti tal-intelliġenza tagħna. Wieħed jifhimha li aħna dejjem infittxu li nċekknuh, li nilwuh għall-qjies tagħna. Biex wieħed jinterpretah tajjeb jeħtieġ l-umiltà... Hu jafdalna ħwejjeġ kbar. Li temmen ifisser tmil quddiem dan il-kobor u bil-mod il-mod tikber fih. (mid-daħla tal-ktieb Papa Benedittu)


Pater Ave Gloria
Kummenti Spiritwali

Awtur: Bruno Forte
2013
Prezz: €4.50

Il-Missierna, is-Sliema u l-Glorja huma l-aktar talbiet maħbuba li l-Insara sikwit itennuhom. Il-kumment qasir teoloġiku-spiritwali għal dawn it-talbiet irrid jgħin lil min jemmen ikollu dejjem aktar għarfien tal-kontenut tal-fidi, imfissra b’dak il-kliem, u tal-esperjenza ta’ Alla l-ħaj, li dan il-kliem jurina.


Ilum ngħix il-QUDDIESA
2012
Prezz: €4.50

Dan il-messal ifakkrek fil-kliem u l-ġesti li l-Insara jagħmlu meta jkunu miġbura fl-isem ta’ Ġesù. Anki inti mistieden jew mistiedna titgħallimhom biex tkun tista’ tgħix dejjem aktar fil-fond il-misteru tal-quddiesa.
Il-quddiesa tissejjaħ “Ewkaristija” li tfisser “tgħid grazzi” lil Ġesù għad-doni kollha tiegħu. Meta bil-mod il-mod titgħallem il-kliem u l-ġesti tal-quddiesa tiskopri kemm huwa sabiħ u tajjeb li tirringrazzja lill-Mulej flimkien ma’ ħutek.
Waqt il-quddiesa l-Insara jitgħallmu mingħand Ġesù jgħixu bħala wlied tal-Missier. Li tgħix fl-istess dar, tkanta, tisma’, twieġeb ilkoll flimkien, taqsam il-ħobż u tixrob l-inbid huma l-ġesti tal-aħwa. Bħala iben/bint ta’ Alla anki int tiġi ħu dawk
 dak li huma ħdejk jew oħthom.

Il-Ġmiel tal-fidi tagħna
Vol.II

Awtur: Hector Scerri

2012
Prezz: €6.00

Nistqarr li f’ċertu sens wieħed mill-isbaħ passaġġi li sibt f’dan il-ktieb huwa fejn l-awtur bi lsien maħlul jitkellem minn qalbu dwar Ommu l-Knisja: “Din hija l-Knisja ta’ Kristu. Din hija l-Knisja li nħobb. Innamrajt magħha għax hi bħal pulmun għas-soċjetà. Pulmun li jagħti nifs ġdid, frisk u mimli ħajja… Innamrajt magħha meta rajtha tifraħ u meta rajtha tibki ma’ wliedha, tħoss il-polz tas-suċċessi u tal-għomma tagħhom. Innamrajt magħha meta rajtha tinsatar għax mhedda u meta – ħielsa minn kull xkiel – ilmaħtha ħierġa fil-beraħ u timla mnifsejħa b’żiffa ta’ libertà ġdida.” Il-fidi tagħna mhijiex biss waħda personali imma wkoll “ekkleżjali”, fis-sens li aħna nemmnu dak li tgħallem il-Knisja. Dan il-ktieb huwa rigal sabiħ li qed jaslilna f’din is-Sena tal-Fidi. (Mill-preżentazzjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech)

    
Lewwen
It-Talb tiegħek
Il-Kmandamenti u l-Beatitudnijiet
Is-Sagramenti
Il-Quddiesa

2012
Prezz: €1.00 il-wieħed (set €3.50)                           

Sett ta' erba' kotba biex it-tfal ilewwnu waqt li ikunu qed jitgħallmu s-sagramenti, l-kmandamenti u l-beatitudnijiet, talb popolari kif ukoll il-quddiesa.

 
Omm il-ħniena
Awtur: Marie-Paul Farran
2012
Prezz: €5.00

Ktieb utli, attraenti u prattiku għal matul ix-xahar ta’ Mejju: ix-xahar tal-Madonna. Fih silta mill-Iskrittura, kumment u talba għal kull jum. Kollox huwa llustrat bi tpinġijiet ta’ ikoni stupendi mpittra mis-soru Marie-Paul Farran.REBAĦ IL-PREMJU NAZZJONALI
TAL-KTIEB 2012

Kristoterapija
Awtur: Elija Vella
2012
Prezz: €6.00


Ktieb interessanti ieħor ta’ Patri Elija Vella, Franġiskan Konventwal, dwar il-fejqan interjuri u kif wieħed jikseb il-fejqan spiritwali tiegħu permezz ta’ Kristu il-Fejjieq.


L-Isbaħ kelmiet ta' mħabba
Awtur: William Bartolo
2012
Prezz: €0.35


Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta’ Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan miktuba fuq meditazzjonijiet tas-seba’ kelmiet ta’ Ġesù fuq is-salib minn Patri William Bartolo, Franġiskan Konventwal.


Fwar tal-Qalb
Awtur: Ronnie Gauci
2012
Prezz: €
3.50

K
ieku xi ħadd kellu jistaqsini x’inhu t-talb? X’jiġifieri titlob? Fil-qosor ngħidlu li t-talb huwa: "Fwar tal-qalb". Bħalma borma fuq in-nar meta tiftaħ tagħli jibda ħiereġ il-fwar minnha, hekk ukoll meta l-qalb tagħna timtela bil-preżenza t’Alla joħroġ minnha l-fwar qaddis li nsejħulu TALB.
Ktieb b’qjies komdu u prattiku għall-użu personali jew komunitarju, b’talb, riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ewkaristiċi u meditazzjonijiet oħra. Hija l-ewwel pubblikazzjoni ta’ Ronnie Gauci minn Ħal Għargħur.
Id-Damaxxena ta' Malta u L-Ikona ta' Omm Alla ta' Damasku
Awturi: Walter Lobina & Charlo Camilleri  
2011                                                          
Prezz: €
1.00 u € 8.00                                           

Reliġjon u Ħajja kompla jippubblika dwar l-ikoni. Din id-darba dwar ikona tant għal qalb tagħna: dik tad-Damaxxena li tinsab fil-Knisja tal-Griegi, il-Belt. Ktieb sabiħ bil-kulur jitratta din l-ikona f’żewġ partijiet: l-istorja u l-ispirtwalità min-naħa u l-analiżi biblika u artistika minn oħra. L-awturi, P. Charlo Camilleri, Karmelitan u Dun Walter Lobina, tas-Società San Paolo, bi stil mexxej u mirqum jagħtuna kwadru sħiħ ta’ din l-ikona għażiża. Ġie imbagħad ippubblikat librett ċkejken dwar l-istess ikona li qed jitqassam b’xejn minn Emmaus ma’ kull ikona tad-Damaxxena li tinxtara.
Ġesù ta' Nazaret
Awtur: Joseph Ratzinger Benedittu XVI
2011
Prezz: €
20.00

L-ewwel li niltaqgħu mal-kliem u ġrajjiet deċiżivi fil-ħajja ta’ Ġesù. Ippruvajt inżomm ruħi barra mill-kwistjonijiet dwar il-ħafna dettalji possibbli, u nittratta biss il-kliem u l-għemejjel essenzjali — immexxi mill-ermenewtika tal-fidi, imma fl-istess ħin fir-risponsabbiltà tar-raġuni storika li tinsab neċessarjament fil-fidi nfisha. Anki jekk tibqa’ dejjem naturalment diskussjoni dwar dettalji, nittama li ngħatajt bħala rigal li nersaq lejn il-figura ta’ Sidna, li tista’ tkun ta’ għajnuna għall-qarrejja li jridu jiltaqgħu ma’ Ġesù u jemmnu fih. Wara li għidt li l-għan fundamentali tal-ktieb hu li nifhmu kliem u għemil il-figura ta’ Ġesù, huwa ċar li l-istejjer ta’ tfulitu ma jistgħux jagħmlu sehem mill-intenzjoni ta’ dan il-ktieb. Imma nipprova li nżomm kelmti fil-wegħda li kont għamilt (ara vol I, paġ. 19) li noħroġ faxxiklu dwar dan jekk jibqagħli saħħa biex nagħmlu.

(mid-daħla tal-ktieb; Papa Benedittu XVI)MEMORJA U IDENTITÀ
Awtur: Ġwanni Pawlu II
p.172
Prezz: € 9.00

Memorja u Identità tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Preżentazzjoni tal-E.T. Eddie Fenech Adami, President Emeritus, u daħla tal-Papa Benedittu XVI.

Dan il-ktieb joffri riflessjonijiet tal-Papa Ġwanni Pawlu II fuq xi esperjenzi fundamentali tal-ħajja tiegħu. Din hija biċċa xogħol li tagħti ħarsa ħafifa lejn il-bijografija ġewwiena tiegħu. It-tema "Ewropa" hija fil-qofol tal-ħsieb tal-Papa. Wara r-riflessjonijiet tiegħu fuq l-imħabba lejn art twelidu bl-identità kulturali tagħha, huwa jgħaddi biex jiddeskrivi kif l-Ewropa hija frott tal-firxa tal-Kristjaneżmu fost id-diversi popli tagħha b’kulturi diversi minn xulxin izda b’patrimonju ta’ valuri komuni meħudin mill-Vanġelu.


Ġwanni Pawlu II
Il-bijografija
Awturi: Andrea Riccardi

p. 576 + 16 (insert bil-kulur)
Prezz: €26.00

Il-bijografija tal-Papa Ġwanni Pawlu II ta’ Andrea Riccardi. "Biex wieħed jikteb il-ġrajja ta’ Karol Wojtyła, twila u artikolata, mimlija sew b’fatti rilevanti fuq diversi xenarji, hemm bżonn fuq kollox mhux ta’ "xjenza" (tant arkivji għadhom lanqas biss fetħu), u mhux biss kapaċità ta’ interpretazzjoni jew rakkontar, imma wkoll daħla sewwa fil-kultura u l-aċċenti ġewwiena tal-persunaġġ, kif ukoll għarfien tal-enerġiji spiritwali minnu mogħtija l-ħajja. Ħassjet ir-responsabbiltà u l-ferħ li nikteb dan il-ktieb minħabba l-kobor u s-sinifikat tal-figura ta’ Ġwanni Pawlu II. Ma ktibtux biex inħalli monument daqskemm biex nifhem, biex nersaq lejn dan il-persunaġġ u żmienu u biex nifhem ukoll ftit aktar l-istorja tal-epoka tagħna." (Mid-daħla tal-awtur)
 

Il-vġili tal-Għid f'San Pietru
Is-Sebgħa u Għoxrin omelija tal-Papa waqt il-vġili ta' Sibt il-Għid
Awturi: Beatu Ġwanni Pawlu II
Traduzzjoni: Fabian Mangion

p. 125
Price: €6.50
  

Il-Vġili tal-Għid hija stedina għall-ferħ; aħna lkoll għandna biex nifirħu. Id-dawl tal-Qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet qiegħed idawwal bil-glorja tiegħu d-dlam tad-dinja; u hekk qiegħed jingħata lill-umanità kollha bidu ta’ jum ġdid.
Permezz tas-simboli tan-nar, tad-dawl u tal-ilma, il-liturġija solenni ta’ dan il-Lejl qaddis tgħinna nagħrfu il-ġrajjiet kbar tal-istorja tas-salvazzjoni tagħna.
Il-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet hija r-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt, tal-imħabba fuq il-mibgħeda; il-qawmien ta’ Kristu huwa l-bażi u l-pern tal-ħarsien tagħna.

Mill-Preżentazzjoni ta' Ġuzeppi Mercieca Arcisqof Emeritus ta' Malta


 

TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Ibgħat cheque ta’ 7.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
ara l-video


Dawl id-Dinja
P. 222
Price: €10.00
 

Ħareġ bil-Malti l-ktieb bl-intervista li għamel Peter Seewald lill-Papa Benedittu XVI. Din l-intervista kienet l-ewwel waħda tax-xorta tagħha li qatt saret. L-intervistatur staqsieh fuq ħafna ħwejjeġ u ħafna aspetti tal-ħajja, fuq problemi li qed jolqtu lill-Knisja partikolarment u lid-dinja ġeneralment, kif ukoll fuq il-ħajja privata tiegħu. Papa Benedittu juri kemm għandu dehra wiesgħa u fonda tal-Knisja fil-kontinenti kollha tad-dinja kif ukoll ta’ kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-gvernijiet tal-istati u saħansitra dwar l-ekologija dinjija. Il-mistoqsijiet sarulu fuq ħwejjeġ li jaħarqu, li bilkemm wieħed ikun irid isemmihom, aħseb u ara li jistaqsihom lill-Papa. Fil-ħames snin tal-pontifikat tiegħu l-Papa jislet kwadru tax-xogħol li għamel u ta’ dak li għandu f’rasu li għad irid isir. Hu jagħti tweġibiet u soluzzjonijiet għal problemi li jekk wieħed jieħu l-parir tiegħu, m’għandux għax jaħsibha jekk hux sejjer ħażin jew le. L-impressjoni li wieħed jieħu meta jaqra dan il-ktieb hija li jara kemm il-Papa għandu l-polz tad-dinja f’idejħ, u kemm jaf jagħti l-mediċina tajba għall-fejqan fejn dan jeħtieġ.
TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR -  Ibgħat cheque ta’ 11.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611Ġwanni Pawlu II - Beatu
Size: 10x15cm
p. 16
Illustrated
Price: €1.50

A new title from RELIĠJON U ĦAJJA has just been released. It is the first publication that the publishing house will be issuing in occasion of the Beatification of Pope John Paul II on May 1st. The attached title is a very attractive booklet in full colour about the life, thought and charism of this great Pope who changed the history of the world.
 ara l-video

Serħan il-moħħ u l-qalb
Awturi: Arthur Cutajar
2011
p.75
Prezz: €4.50

Fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla ħafna huma d-dubji u l-mistoqsijiet li nagħmlu ta’ sikwit. F’dan il-ktieb P. Arthur Cutajar OFMConv ipprova jwieġeb għal ħafna thewdin li jkollna f’moħħna u qalbna u li ħafna drabi jista’ jibblukana f’din il-mixja. Ipprova b’mod sempliċi jiċċara u jitfa’ dawl fuq dawk it-tentufiet li jtellfuna milli nintelqu b’moħħ u qalb mistrieħa bħal tarbija f’ħoġor ommha. Jalla dan il-ktieb iservina biex dejjem niċċaraw aktar l-avventura sabiħa mal-Mulej!TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR
Imla l-formola u ibgħat cheque ta’
€ 5.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
  

Il-Ġmiel tal-Fidi Tagħna
Awturi: Hector Scerri
2010
p.116
Prezz: €6.00


"Il-ktieb Il-Ġmiel tal-Fidi Tagħna għandu jkun ktieb ta’ utilità, anki fil-mument storiku li għaddejja minnu l-Knisja fil-kuntest tas-soçjetà li qegħdin ngħixu fiha. Fil-ktieb, wieħed għandu jsib tagħlim li juri l-mod kif il-Knisja Kattolika, immexxija mill-Ispirtu s-Santu, tul iż-żmien spjegatilna kif irridu nifhmu dak li hemm fir-Rivelazzjoni u fil-Kelma ta’ Alla. Dan jgħinna biex napprezzaw iktar id-don kbir li hija l-Kelma ta’ Alla li biha Alla l-Missier daħħalna fil-Misteri kbar tiegħu. F’dinja pluralistika li qegħdin ngħixu fiha, fejn nisimgħu kull xorta ta’ messaġġi, dan huwa neċessarju biex inkunu lesti nagħżlu mill-messaġġi differenti li nisimgħu. Jagħtina ċans li nqabblu dak li nisimgħu ma’ dak li tgħallimna u nafu fuq it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Jiena nawgura li dan il-ktieb iħalli ˙ħafna ġid fil-Poplu tagħna f’dawn il-gżejjer." L-Arċisqof Pawl Cremona O.P.

 
 

 


Fixkiltni Mulej!
Awturi: Elija Vella
2010
p.158
Prezz: €5.75


Illum nafu kemm m’għandna ħin għal xejn. Kultant tiġina bi tqila naqraw artikli twal u iżjed u iżjed kotba. U forsi ħafna nies, kotba ta’ din l-għamla, jaslu izjed malajr biex jaqrawhom. Jerġa’, kultant nimmaġinaw li biex tkun spiritwali, trid tkun persuna b’geddumek twil sal-art. Għall-kuntrarju, jien dejjem nimmaġina ’l Ġesù jgħid xi ċajta lill-Appostli u hu stess ifaqqa’ xi daħka. Għaliex le? Ma naħsibx li kien dejjem bil-geddum. Hu qalilna li ġie biex iġibilna l-ferħ, u ferħ bil-kotra. Hu għalhekk li fl-istejjer tiegħi nipprova nkun xi ftit umoristiku. U meta dan il-ktieb jiġi f’idejk, nittama li jseħħli nġiegħel lilek ukoll iċċarrat ftit ħalqek. Naturalment... mat-tbissima li nipprova nisraq mingħandek, ħallini mbagħad nitimgħek l-ikel bnin tal-Vanġelu.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 7.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

Paul's Churches and Chapels on Malta & Gozo
Il-Knejjes u l-Kappelli ta' San Pawl f'Malta u Għawdex

Awturi: Victor Mallia-Milanes
2010
p.153 +
16 page colour insert
Prezz: €13.00

Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima tixħet dawl biex tagħti stampa ċara ta’ kuntest wiesa’ bit-tama li tgħin lil dak li jkun jifhem ahjar l-esperjenza Pawlina u t-tradizzjonijiet u l-manifestazzjonijiet tagħha f’Malta u Għawdex. It-tieni taqsima tevalwa u tanalizza l-knejjes iddedikati lil xi episodju partikulari fil-ħajja erojka ta’ San Pawl. It-tielet taqsima tagħmel l-istess iżda b’enfasi fuq il-kappelli.
Il-ktieb għandu pre
ż
entazzjoni ta’ Mons. Alfred Xuereb, mis-Segretarjat Partikulari tal-Q.T. il-Papa Benedittu XVI u qed ikun ippubblikat fl-okkażjoni tal-1950 sena mill-miġja ta’ San Pawl f’Malta.
  


Fl-aħħar qed narak!

Gwida spiritwali għal relazzjoni aktar intima ma’ Alla
Awturi: Arthur Cutajar
2010
p.56
Prezz: €4.00

Dan il-ktejjeb għandu l-iskop li jiggwida b’mod sempliċi lil kull persuna f’kull mixja li tkun tinsab fiha lejn relazzjoni aktar intima ma’ Alla. Tajjeb li dan it-tip ta’ qari jkun magħqud mad-dimensjonijiet l-oħra tal-bniedem, jiġifieri jrid jimxi id f’id ma’ dik l-għajnuna li x-xjenza toffrilna. Barra minn hekk, il-kliem spiritwali ma jridx jitqies bħala lingwaġġ astratt, iżda tajjeb li nkunu kapaċi niskopru f’dan il-kliem bażi skrutturistika, teoloġika, liturġika u kateketika soda u ortodossa. Dan il-ktejjeb jista’ jintuża fi gruppi fejn ikunu diskussi l-kapitli wieħed wara l-ieħor biex jgħinuna nagħmlu dan il-vjaġġ ġewwieni. Dan il-vjaġġ għalhekk jista’ jsir mhux biss fuq livell personali iżda anki komunitarju, fi grupp. Alla huwa esperjenza u avventura! Il-vjaġġ it-tajjeb!TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 5.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 I
sma', Binti
Sussidju għall-Visti tas-Seba' Santamarijiet

Awturi: Charlò Camilleri
2010
p.28
Prezz: €1.20
ISBN:  978-99909-94-79-39

Fl-14 ta’ Awwissu, lejlet l-Assunta, kienu jsiru l-visti tas-Seba’ Santamarijiet. Drawwa hekk sabiħa li hija ħasra li llum kważi nqatgħet għalkollox minn fostna. Il-Knejjes fejn kienu jsiru dawn il-visti huma dawk is-sitta tradizzjonali: Il-Gudja, Il-Qrendi, l-Imqabba, Ħal Għaxaq, Ħ’Attard u l-Mosta, għax hemm min jgħid li s-seba’ waħda hija l-Knisja Katidrali ta’ Għawdex. Hemm imbagħad min iżomm li s-seba’ waħda hija dik ta’ Ħad-Dingli. P. Charlò Camilleri, Karmelitan, qed jitilqilna f’idejna mill-ġdid din id-drawwa tant sabiħa li biha nagħtu qima lil Ommna Marija fil-ġurnata tat-Tlugħ tagħha fis-Sema.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR- 
Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 2.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 
 


Inħalli lill-Mulej jiġi jżurni

Awturi: Ray Francalanza
2010
p.16
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-91-5

Saħra ta' talb fil-lejl qaddis ta' Ħamis ix-Xirka

Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet u il-visti ta' Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 0.65 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611

 


L-Aħħar Ċena fil-Lateran
Is-Sebgħa u Għoxrin omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa ‘In Cena Domini’

2010
p.128
Prezz: €6.50
ISBN:  978-99909-47-90-8

Dawn is-27 omelija, ippritkati nhar Ħamis ix-Xirka lill-Insara miġbura fil-Bażilika ta’ San Ġwann Lateran, f’Ruma, huma għajn ta’ għajnuna biex fl-Ewkarstija niskopru dejjem aktar ir-rikkezza tal-imħabba ta’ Alla u ngħixu dejjem ta’ veri wlied maħbuba tiegħu. Mill-Ewkaristija nirċievu l-qawwa li tixprunana biex b’ħajjitna kollha niċċelebraw il-Mysterium fidei. Jalla dan ikun il-mod li bih inħarsu t-testment spiritwali ta’ Ġwanni Pawlu II li ħallielna f’dawn il-paġni. Tkun din it-tweġiba tagħna għall-istedina li hu għamel fl-għeluq tal-Ittra Appostolika Mane Nobiscum Domine li indirizzaha b’mod partikolari liż-żgħażagħ: “Għal-laqgħa tagħkom ma’ Kristu moħbi fl-Ewkaristija, ġibu magħkom l-entużjażmu kollu tal-età tagħkom, it-tamiet kollha tagħkom, ix-xewqat tagħkom għall-imħabba” (Mane Nobiscum Domine, 30).


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR- 
Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 8.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Il-Ħniena Divina
messaġġ u devozzjoni

2010
p.112
Prezz: €1.55
ISBN:  978-99909-47-89-2

Jiena nħossni ċerta li l-missjoni tiegħi mhix sa tispicca ma’ mewti imma tibda. Intom erwieħ li tiddubitaw, jiena nneħħilkom minn quddiem għajnejkom il-velijiet tal-ġenna sabiex nipperswadikom kemm hu twajjeb Alla, sabiex ma tkomplux iżjed tidorbu l-Qalb l-iżjed ħelwa ta’ Ġesù bin-nuqqas ta' fiduċcja tagħkom. Alla hu Mħabba u Ħniena
Kliem Santa Fawstina mid-Djarju tagħha l-Ħniena Divina Ġewwa ruħi” par. 281)


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR- 
Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 2.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Maria Katerina Troiani

Awturi: M. Teresa Todaro
2009
p.239
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-88-5


Hi okkażjoni ta’ ferħ kbir għalina li nippreżentaw lil ħutna l-Maltin u l-Għawdxin il-ħajja tal-Beata Madre Katerina Troiani bil-Malti. Iħeġġiġna għal dan sentiment ta’ ħajr kemm għall-Maltin li l-1866 laqgħu bil-qalb l-ewwel Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Eġittu, mistiedna mill-Isqof Mons. Antonio Buhagiar OFMCap biex jiftħu dar f’Malta, u kemm għal Madre Katerina nfisha li tant ħabbet lil gżiritna u n-nies twajba tagħha, li ħalliet lil uliedha jibdew f’Malta hidma appostolika mill-aqwa li għadha twarrad sal-lum. Swor Tereża Todaro seħħilha tgħaqqad flimkien il-biċċiet tal-mużajk ta’ ħajjet Swor Marija Katerina Troiani, filwaqt li ħalliet il-fatti jitkellmu hija u tisma’ x-xhieda b’dehwa liema bħalha. B’hekk ħarġet bijografija dokumentata għall-aħħar b’setgħa li ddaħħalna fil-mixja spiritwali ta’ din ir-ruħ straordinarja, biex minnha noħorġu tagħlim b’saħħtu għall-ħajja tagħna tal-lum.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR- 
Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 8.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 
 


Attenti mill-iljun jgħajjat għal għonq it-triq

Awturi: P. Elija Vella
2009
p.294
Prezz: €9.95
ISBN:  978-99909-47-87-8

Mhux kulħadd huwa kuntent li int tinsab fi vjaġġ ma’ Ġesù. Hemm xi ħadd li tassew jgħir għalik. Dan huwa Satana, l-iljun li jgħajjat, il-għadu etern tiegħek. Il-problemi ma jistgħux jonqsu imma jekk tgħixhom ma’ Ġesù, inti ssalva. Hija ħaġa ovvja li ġaladarba tħoss l-imħabba ta’ Ġesù u l-azzjoni tiegħu fik, inti tibda tħoss il-bżonn li xxerred il-Bxara t-Tajba f’ħajtek. Issa għandek idea dwar xiex inhu l-ktieb. Jekk trid tagħmel vjaġġ ma’ Ġesù, il-ktieb huwa għalik. Jekk tippreferi tibqa’ fil-wied; erġa’ qiegħdu fuq l-ixkaffa u sib xi ħaġa oħra biex tgħaddi ż-żmien biha (mill-Preżentazzjoni).


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-
  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 11.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

 


Caritas in Veritate

Awturi: Papa Benedittu XVI
2009
p.126
Prezz: €3.00
ISBN:  978-99909-47-86-1

L-imħabba fil-verità – caritas in veritate – hija sfida kbira għall-Knisja f’dinja li riesqa lejn globalizzazzjoni progressiva bla waqfien. Fi żmienna hemm ir-riskju li l-interdipendenza bejn il-bnedmin u l-popli ma ssibx tweġiba fl-interazzjoni etika tal-kuxjenzi u l-intelliġenzi, li minnha jista’ joħroġ bħala riżultat żvilupp tabilħaqq uman. Hu biss bil-karità, imdawla bid-dawl tar-raġuni u tal-fidi, li nistgħu nilħqu objettivi ta’ żvilupp mgħammrin b’siwi aktar uman u li jixraq lill-bniedem.TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR- 
Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’
€ 4.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 


 


Dan hu l-Islam
Taħriġ ta’ Tifsir
Awturi: Edmund Teuma
2009
p.130
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-85-4

Fil-ktieb ġdid tiegħu Dan hu l-Islam. Taħriġ ta’ Tifsir, P. Edmund Teuma b’oġġettività kbira u mingħajr ebda sens polemiku, b’ċarezza liema bħalha jurina min ġewwa, x’inhu l-Islam, fejn u kif twieled, x’aspirazzjonijiet profondi għandu x’valuri jiddefendi u kif żviluppat id-duttrina tiegħu. B’Malti mill-isbaħ u mexxej, b’sens kbir ta’ sintesi li timmira għall-essenzjal, P. Teuma jiżviluppa t-temi tal-Islam fil-kwadru tat-tnissil tagħhom fil-Qur’ân. Dan il-ktieb huwa sforz biex wieħed jara l-Islam mhux b’lenti mċajpra imma kif jidher fid-dawl tal-verità tiegħu.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’ € 8.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 

 


Ġesù u Pawlu
hajjiet jixxiehbu

Awturi: Jerome Murphy - O'Conner
Traduzzjoni: P. Marcello Ghirlando OFM
2009
p.130
Prezz: €9.25
ISBN:  978-99909-47-84-7

Ktieb ġdid dwar San Pawl f’kuntrast ma’ Ġesù. Murphy-O’Connor O.P. qabbel il-ħajja ta’ Ġesù ma’ dik ta’ Pawlu u wera aspetti mill-personalitajiet u c-cirkustanzi tagħhom li mhux dejjem irċevew l-attenzjoni mistħoqqa. Bħala żgħażagħ huma għażlu liberament stili ta’ ħajja li talbu minnhom ubbidjenza sħiħa lejn il-Liġi ta’ Mosè. Bħala riżultat huma caħdu kompletament il-Liġi. Fl-aħħar it-tnejn mietu taħt idejn ir-Rumani. Ktieb sabiħ maqlub għall-Malti minn P. Marcello Ghirlando OFM.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’ € 10.00 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
 Nishru mal-Mulej Ġesù

Awturi: Charlo Camilleri
2009
p.16
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-3-0

Saħra ta' talb fil-lejl qaddis ta' Ħamis ix-Xirka

Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet u il-visti ta' Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan

 


Qjies tal-ktieb: 19x12cm
Qjies tal-ikona: 13x10cm


Jgħix fija Kristu + Ikona ta' San Pawl

Awturi: Giuseppe Pulcinelli
2008
p.120
Prezz: €14.00
ISBN:  978-99909-47-82-3

Ktieb fuq San Pawl għas-sena ddedikata lilu. JGĦIX FIJA KRISTU.
San Pawl: il-ħajja, l-ittri, il-ħsieb u l-imkejjen.

Min kien sewwasew Pawlu? X’kien jaħseb fuq in-Nazarenu u fuq id-dixxipli tiegħu? X’sehem kellu fil-Knisja li kienet għadha titwieled? U dak li għadda minnu – kif jidher l-aktar fil-kitbiet tiegħu – jista’ jgħid xi haġa lilna l-Insara jew mhux Insara, irġiel u nisa tas-seklu XXI li nfittxu l-verità? L-iskop ta’ din il-kitba huwa li nippruvaw inwieġbu dawn il-mistoqsijiet billi noffru t-tagħrif bażiku u informazzjoni indispensabbli biex nibdew deħlin fid-dinja ta’ Pawlu, l-Appostlu tal-ġnus. Dan il-ktieb qed joħroġ għad-dawl fil-ftuħ tas-Sena Pawlina imnedija mill-Papa Benedittu XVI f’għeluq l-2000 sena mit-twelid tal-Appostlu Missierna. Reliġjon u Ħajja għal din l-okkażjoni qed toffri flimkien mal-ktieb ikona Griega sabiħa ta’ San Pawl.
  


Meeting Him
Changed Our Lives

Awturi: Selim Sayegh
2008
p.123 - Illustrated
Prezz: €7.00
ISBN:  978-99909-47-81-6

The Gospel experience is still alive and new, and has so much to teach us specially today in such a commercial and highly technological world. Our world today, tells only the story of catastrophic events, disasters, wars and death; a world in which good deeds do not make news. We need to find the door that leads to real happiness and peace, the door that leads to the real
meaning of life; and this book might be a small key to that door.You can receive this book at home - by sending cheque or money order of € 8.00 address - EMMAUS, ĊAK Triq S.Sommier Birkirkara, BKR4611
 
 


Bellahtni Mulej!

Awturi: Patri Elija Vella OfmConv
2008
p.159
Prezz: €5.75

KTIEB GDID TA’ PATRI ELIJA VELLA. Alla kapaċi jbiddilna, jittrasformana, fuq kollox ibellaħna. Kif bellah lil Wistin ta’ Ippona, lil Franġisk ta’ Assisi, lil Ġorġ Preca ta’ Malta. Dawn, u kull qaddis u qaddisa oħra, iltaqgħu mal-Kelma u din bellhithom bl-imħabba profonda li Alla għandu għal kull min jintelaq f’ħoġru, qalbitilhom ħajjithom ta’ taħt fuq, b’riżultat li skoprew l-iskop veru tagħha u l-ferħ interjuri li l-ebda ntopp u tentazzjoni, l-ebda tbatija u persekuzzjoni ma setghet ittellifhulhom. Għal darb’oħra Patri Elija Vella qed joffrilna ktieb ieħor biex jgħinna niskopru x’qawwa għandha din il-Kelma ta’ Alla. Kull storja u l-kummenti dwarha juruna kemm Alla tagħna hu qribna f’kull sitwazzjoni ta’ ħajjitna.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’ € 6.50 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara, BKR4611
  


Lilek Irrid, Mulej
Awturi: Alfred Calleja
2008
Prezz: €0.35
ISBN:  978-99909-47-79-3

Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta' Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan.
 Spe Salvi

Awturi: Papa Benedittu XVI
Miġjub għall-Malti: P. Edmund Teuma
2008
Prezz: €2.50
ISBN:  978-99909-47-78-6
:          
Bħad-dokumenti kollha tal-Papiet, it-tieni Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI tiehu isimha mill-ewwel kelmiet tagħha. Hawnhekk, il-Papa qed jislet silta mill-ittri ta’ San Pawl: “Aħna salvi bit-tama” (Rum 8: 24). F’din l-Enċiklika li ħarġet fit-30 ta’ Novembru 2007, il-Papa qiegħed jgħallimna dwar it-tama Nisranija. F’inqas minn xahrejn għandna f’idejna din l-enċiklika bil-Malti biex kulħadd jeħodha f’idejħ u jifhem sewwa tagħlim il-Papa. Il-pubblikazzjoni hija ta’ Reliġjon u Ħajja waqt li t-traduzzjoni għall-Malti hija ta’ P. Edmund Teuma.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla l-formola u ibgħat cheque jew money order ta’ € 3.10 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara.
 
Ir-Rakkont il-Kbir tal-Bibbja
It-Testment il-Qaddim irrakkuntat lit-tfal
It-Testment il-Gdid irrakkuntat lit-tfal

Awturi: Maria Vago
Miġjub għall-Malti: P. Thomas Calleja
2007
Prezz: €10.48 (kull ktieb)
ISBN:  978-99909-47-76-2
:           978-99909-47-77-9
 

 


L-Ikona
Il-Vanġelu bil-kulur

Reliġjon u Ħajja 2007
p. 255 - Illustrat - Qoxra Ibsa
Qjies: 21x29.7cm
Prezz:
€24.46

L-ikona hija rifless tad-Dawl Etern. L-ikona tistedinna nidħlu fid-dinja sagra ta’ fidi u misteru, ta’ ġabra u ta’ skiet, ta’ dawl u kuluri. Dawn il-kuluri, biex tarahom sewwa, trid tħares lejhom mit-tubu tal-fidi. L-għan ewlieni ta’ dan il-ktieb hu biex min ma jaf xejn dwar l-ikona jsir jaf xi ħaġa. Il-ktieb huwa maħsub biex jimla vojt. Dan il-ktieb bl-ebda mod ma hu mifhum li jgħid l-aħħar kelma fu
q l-ikoni, imma biex jagħti tagħrif bażiku u elementari, bħallikieku apperittiv biex iftaħ l-aptit.
 


 


Il-Hajja ta' San Frangisk

Awturi: Giovanni M. Colasanti
Miġjub għall-Malti: P. Edmund Teuma
2007
Prezz: € 4.50

ISBN:  978-99909-47-74-8

Franġisk ta' Assisi (1181?-1226): il-bniedem li, permezz tal-għazla ferrieħa tal-fqar, skopra u għex b'mod uniku s-sens tal-fraternità universali.


TISTA’ TIRĊIEVI DAN IL-KTIEB ID-DAR-  Imla il-formola u ibgħat cheque jew money order ta’ € 5.25 indirizzat lil EMMAUS f’dan l-indirizz: ĊAK, Triq S. Sommier, Birkirkara.

 


Ġesù ta' Nazaret

Awturi: Joseph Ratzinger Benedittu XVI
2007                                                                                                                                                  

p. 389
Prezz: € 16.31

ISBN:  978-99909-47-73-1

'Ippruvajt nippreżenta lil Ġesù tal-Vanġeli bħala Ġesù l-veru, Ġesù tal-istorja fis-sens uniku. Ninsab konvint u nittama li anki l-qarrej jista' jara li din il-figura hija aktar loġika kif ukoll, meta wieħed iqisha storikament, aktar tiftiehem mir-rikostruzzjonijiet li ltqajna magħhom f'dawn l-aħħar sekli. Naħseb li sewwasew dan Ġesù - dak tal-Vangeli - huwa figura storikament bis-sens u konvinċenti.'

                                                        
                                                                                          Benedittu XVI
 


San Ġorġ Preca
fid-dawl ta' l-ittri tiegħu

Awtur: P. Alexander Bonnici
Irrivedut: P. Edmund Teuma
2007
p.300
Prezz:  € 6.99
ISBN 978-99909-47-72-4

L-ittri kollha mibgħuta minn Dun Ġorġ jistgħu jitqiesu tassew personali. Huma lkoll, waħda b'mod u oħra b'ieħor, juru x'kien il-għan ewlieni ta' ħajtu, x'għajnuna xtaq jagħti lil ħaddieħor, u fuqiex kienet mibnija l-ispiritwalit
à tiegħu.
L-ittri sa juruna kemm San Ġorġ kien bniedem tar-ruħ u Nisrani fis-sens genwin tal-kelma, jiġifieri wieħed li qatt ma ried jingħalaq fih innifsu. It-tjieba tiegħu ried dejjem jgħaddiha lill-oħrajn.
 


X'futur għandhom iż-żwieġ u l-familja?
Dak li taf u li għandek tkun taf
Awtur: Dun Charles G. Vella
2007
p.176
Prezz: € 5.24
ISBN 978-99909-47-71-7

Bi stil mexxej u marbut ma' żmienna, dan il-ktieb jittratta sensiela ta' problemi fid-dawl tal-bidliet li qed iseħħu f'Malta u Għawdex. L-awtur, espert fil-problemi tal-familja u l-etika, li 51 sena ilu waqqaf il-Moviment ta' Kana, fit-tweġibiet tiegħu jħares 'il quddiem lejn il-bidliet li s-socjetà pluralistika u s-sbuħija fl-Unjoni Ewropea jistgħu jġibu fil-qasam soċjali, etiku u legislattiv fil-familja Maltija.
Dan hu ktieb li jiswa għat-tħejjija tal-għarajjes għaż-żwieġ i għall-edukazzjoni li tingħata lill-ġenituri. Hu ta' fejda kbira wkoll għall-operaturi u għalliema li jaħdmu mal-familja f'kull qasam, specjalment fi ħdan il-Moviment ta' Kana u l-Grufan.
 


Miegħu sal-ahhar waqt
Awtur: Dun Karm Bezzina
2007
p.16
Prezz: € 0.35c
ISBN 978-99909-47-70-0

Riflessjonijiet għall-adorazzjonijiet ta' Ħamis ix-Xirka u għal żmien ir-Randan.
L-Appostlu Ġwanni, mart Pilatu, Marija Madalena, in-niesa ta' Ġerusalemm, il-ħalliel it-tajjeb, iċ-ċenturjum u Ommna Marija kienu miegħu sal-aħħar waqt.... u int fejn kont meta sallbu lill-Mulej?
 


Flimkien
Għarajjes u Mizżewġin jistaqsu
Awtur: P. Elija Vella OFMConv
2006
p.252
Prezz: € 5.82
ISBN 978-99909-47-68-7

F’dan il-ktieb P. Elija jwieġeb għal ħafna mistoqsijiet. Il-kitba tiegħu mhix mibnija biss fuq it-tagħlim tal-Knisja, imma bil-pinna mexxejja u umana, hu jidħol fil-qalb tal-qarrejja. Hu jwieġeb “flimkien” ma’ min jibgħat il-mistoqsija, għaliex jagħraf jisma’ u jaqsam is-sentimenti ta’ min għandu problema fil-kuxjenza. Dan mhux facli, imma l-kariżma ta’ dan iben San Franġisk hija fis-semplicità, fl-umiltà u fil-ħniena li juri lejn min jistaqsi. Kull tweġiba ħierġa minn qalb li tħobb u tagħder bla ma qatt tikkundanna. Il-mediċina tiegħu hi fil-prevenzjoni u l-ħniena tal-Mulej.
 


Il-mixja tar-RUĦ lejn ALLA
Awtur: San Bonavedtura
Miġjub għall-Malti: P. Edmund Teuma
2006
p.90
Prezz: € 4.66
ISBN 978-99909-47-69-4

Miġjub għall-Malti minn P. Edmund Teuma OFMConv., u bl-istudju intorduttiv ta’ P. Guzepp Benedit Xuereb OFM. Bla ma niżbaljaw ngħidu li din hi kitba li tintegra fiha l-aspett mistiku, teoloġiku u filosofiku, u aktar ukoll. San Bonaventura, ‘id-Duttur Serafiku’, jaf jgħaqqad kollox flimkien b’mod meraviljuż. Mhux ta’ b’xejn li mal-medda taż-żmien l-Itinerarium kien meqjus bħala l-aktar kitba popolari u moqrija. B’danakollu, m’hijiex kitba li taqraha bl-għagla u taħseb li sa tifhimha mill-ewwel. Hi kitba li titlob li kull kapitlu jinqara f’atmosfera ta’ talb u meditazzjoni dejjiema.
(Mill-istudju introduttiv ta’ P. Guzepp Beneditt Xuereb OFM)
  


Pubblikazzjonijiet ĊAK


Min jixtieq jakkwista xi ħaġa minn dawn il-pubblikazzjonijet
iċempel fuq Tel: 21498343
jew